A Praktiker Magyarország Instagram oldalán folytatott posztjáték hivatalos játékszabályzata – 2021. március 24.

1.A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA:

Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (H-1095 Budapest, Mester utca 87., Központi e-mail cím: info@praktiker.hu, a továbbiakban: Szervező).

A játék nem áll kapcsolatban az Instagrammal, azt az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így az Instagram a játékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A játék tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A játékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Szervező megbízottja, a Játék lebonyolítója: Mediator Group Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 58. a továbbiakban: Lebonyolító). A Játék időtartama: 2021.03.24-tól 2021. 03.26-ig.

2.RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 8.1-es pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

2.1. Az Instagram.com közösségi oldal regisztrált tagja;

2.2. A bejegyzésben szereplő kérdésre a válaszát hozzászólás formájában a bejegyzés alá közzéteszi az adott határidő lejárta előtt.

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja annak jelen Játékszabályzatban megjelölt felhasználási feltételeit.

A Játékos kizárólag saját Instagram profiljának a felhasználásával vehet részt a játékban. Azon résztvevőket, akik más nevében, illetve más Instagram-profiljával vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. A Szervező a jogosulatlan Instagram-profil használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni, hogy a nyertes Játékos valóban megfelel-e a jelen Játékszabályzat minden rendelkezésének. Ha a nyertes Játékos szöveges hozzászólásának közzététele időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.

3.A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021.03.24. 09:00-tól 2021. 03.26. 23:59-ig tart. A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni.

4.NYEREMÉNYEK

A hozzászóló Játékosok között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

1 darab 5 000.- forint értékű Praktiker vásárlási utalvány, amely felhasználható bármelyik magyarországi Praktiker áruházban 2021. december 31-ig.

A nyertes Játékos a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben.

5.A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A Játék egy fordulót foglal magába.

5.3. A játékosoknak a bejegyzésben megfogalmazott kérdésre a bejegyzés alá, hozzászólás formájában kell válaszolniuk.

Egy Játékos csak egy hozzászólással vehet részt a játékban.

Minden Játékos esetében az időrendben első, nem szerkesztett hozzászólását vesszük figyelembe.

5.4. A forduló lezárta után a nyertest a hozzászólók közül a véletlenszerűség elvével sorsoljuk ki egy háromtagú zsűri jelenlétében.

5.4.1 A sorsolás a random.org weboldal szolgáltatásának segítségével lesz lebonyolítva.

5.4.2. A fordulót lezáró sorsolás időpontja: A forduló végét követő munkanap 12.00. óra.

5.4.3. A sorsolás nem nyilvános.

5.4.4. A Szervező a sorsoláson a nyeremény nyertesén felül 1 fő tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertes Játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik a nyereményért.

A nyertes Játékosnak a 6. pontban megjelölt kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül jelentkeznie kell nyereményéért, és nyilatkoznia kell, hogy szándékozik-e átvenni nyereményét a megadott feltételek szerint. Amennyiben ezt nem vállalja, illetve arról a megadott 7 naptári napon belül nem nyilatkozik, abban az esetben, az utána sorsolt tartaléknyertes Játékos válik jogosulttá a nyereményre. A nyereményről való lemondását írásban a Szervező felé meg kell tennie.

5.4.5. A Játékosok nyereményre való jogosultságával kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

6.NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A sorsolást követően a Szervező privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot a nyertes Játékossal.

6.1.1. Itt a további teendőkről és a kézbesítési adatokról fognak a Szervezővel egyeztetni.

6.2. A nyeremény átvétele postai úton történik, a postázás költségeit a Szervező viseli.

6.3. A nyeremény pénzre nem váltható, és másra át nem ruházható.

7.ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli, az esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja magára.

8.KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

8.1. A játékban a Szervezők, a Lebonyolító, illetve annak társasági tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.

9.ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

9.1. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. A jelen szabályzatban lebonyolítóként megjelölt vállalkozás adatfeldolgozóként működik közre.

9.2. Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan kezeli. Az adatok kezelése mindenben megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) rendelkezéseinek. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai útján jogosult végezni, a személyes adatok további személy részére nem kerülnek átadásra vagy továbbításra. A Szervező szavatolja, Játékos tudomásul veszi, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

9.3. Szervező és megbízottja kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező és megbízottja kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

A Szervező adatkezelési irányelvei elérhetőek ezen az oldalon: https://www.praktiker.hu/adatvedelem

9.4. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék játékszabályzatát és A Szervező adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

  • az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni;
  • a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a Szervező vállalja. A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

9.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa, a Játékot visszavonja és törölje vagy egyéb változtatásokat hajtson végre. A Szervező a nyertesek megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a nyeremény átvételétől számított nyolc évig őrzi meg, majd ezt követően törlésre kerülnek.

A Játék lezárultát követő harmincadik napon a Szervező törli a kezelésében lévő Instagram oldalról azon Játékosok szöveges hozzászólásban megadott megfejtéseit, akik nem nyertek.

9.6. A Játékosnak a jövőre nézve bármikor jogában áll korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az adatkezeléshez történő hozzájárulását. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

9.7. A Játékos tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

A Játékos a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. A Játékos jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Szervező a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: 1095 Budapest, Mester u. 87., e-mail: info@praktiker.hu.

9.8. A Játékos észrevételével a Szervezőhöz fordulhat, továbbá a Játékos tartózkodási helye vagy a Szervező székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Amennyiben a Praktiker Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

PPOS Audit Kft., képviseli: Dr. Kulcsár Zoltán

E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu

Budapest, 2021. március 18.

Praktiker Kft.

Szervező 

A játékszabályzat itt tölthető le.

 

Iratkozz fel hírlevelünkre

és értesülj akcióinkról az elsők között!