Oldal tetejére

Adatvédelem

Adatkezelés tájékoztató letöltése PDF formátumban ide kattintva.


Praktiker Kft.
www.praktiker.hu
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2016. május 11.

 
 
1. BEVEZETÉS
A Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Praktiker Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.praktiker.hu/adatvedelem címen. A Praktiker Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
 
A Praktiker Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Praktiker Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Praktiker Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Posta tv.).
 
2.  DEFINÍCIÓK
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi;
2.11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3.  A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
A Praktiker Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Praktiker Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. A praktiker.hu szerver naplózása
A Salesmanago marketingautomatizálási szoftver üzemeltetőjével, a Benhauer Sp. Z.o.o.-val (52 Krworderska 31-158. Krakkó, Lengyelország) közös adatkezelés. A www.praktiker.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a vásárlói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe és azazon eltöltött idő, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa, verziója, geolokáció, internetszolgáltató adatai, illetve a felhasználók keresései.
Az adatkezelés időtartama: két év.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Praktiker Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.praktiker.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: salesmanago.pl gemius.pl.
A salesmanago.pl szolgáltatója a Benhauer Sp. Z.o.o. (52 Krworderska 31-158. Krakkó, Lengyelország), melynek adatkezeléseiről a https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/terms.htm címen érhető el részletes tájékoztatás.
A gemius.pl szolgáltatója a Gemius S.A. (ul. Postępu 18B Budynek Orion, 9 piętro 02-676 Varsó, Lengyelország), melynek adatkezeléséről a http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html címen érhető el részletes tájékoztatás.
A praktiker.hu honlapon a felhasználók kereséseit a Prefixbox Ltd (22 Vereker Road, London W14 9JS, Egyesült Királyság) rögzíti. A Prefixbox Ltd. adatkezeléseiről a https://www.prefixbox.com/TermsOfService címen érhető el részletes tájékoztatás.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Szintézis Informatikai Zrt.

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

kasszarendszer üzemeltetése, fejlesztése

Benhauer Sp. Z.o.o.

52 Krworderska 31-158. Krakkó, Lengyelország

SalesManago integrált marketingautomatizációs rendszer fejlesztése, üzemeltetése

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A. ép. 2. em. 1.

a praktiker.hu weboldal fejlesztője, üzemeltetője

Invitel Távközlési Zrt.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.

online tárhely biztosítása

3.2. A Praktiker.hu saját cookie kezelése
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása (PHPSESSID).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama:
- a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID)

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Szintézis Informatikai Zrt.

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

Kassza üzemeltetése, fejlesztése

Benhauer Sp. Z.o.o.

52 Krworderska 31-158. Krakkó, Lengyelország

SalesManago integrált marketingautomatizációs rendszer fejlesztése, üzemeltetése

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A. ép. 2. em. 1.

honlap üzemeltetése, fejlesztése, személyre szabása

Invitel Távközlési Zrt.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.

online tárhely biztosítása

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

3.3. Külső szolgáltatók cookie kezelése a praktiker.hu honlapon
Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A praktiker.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t (_ga, két év; _gat, 10 perc). A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/, címen kérhető bővebb tájékoztatás. A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Szolgáltató

Süti neve

doubleclick.net

test_cookie

google.com

NID

google.com/analytics

_ga,

_gat

google.com/analytics/tag-manager/

_dc_gtm_UA-2143282-2

salesmanago.pl

smg

SERVERID

smuuid

prefixbox.com

1e056aa2-3efd-c2c7-4dd6-111c2913d66f_pfb_event_nr,

ARRAffinity,

_pfbuid,

_pfbsesid

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

3.4. Webáruház regisztráció
Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, a Praktiker törzsvásárlói programban való részvétel, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a vásárlások értékének követése az azonnali kedvezmények nyújtása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, azonosítószám, titulus, név, születési dátum, e-mail cím, jelszó, cím, választott áruház, mobil és vezetékes telefonszám, a vásárlások adatai (dátum, termékek megnevezése, értéke), a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
- a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező regisztrációk során megadott adatok tekintetében 24 óra,
- a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
- a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított öt év,
- a vásárlások adatai tekintetében Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
 
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.
Adattovábbítás:
- bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé,
- termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke a DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.), a Magyar Posta Zrt. (Budapest, Dunavirág u. 2-6.) felé,
- Pick Pack Pont szolgáltatás igénybevétele esetén a vásárló neve, a rendelés értéke a szolgáltatást üzemeltető Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás u. 39.) felé,
- csomagterminál szolgáltatás igénybevétele esetén a vásárló neve, a rendelés értéke a FoxPost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.) felé,
- csomagautomatás kézbesítés választása esetén a vásárló neve, a rendelés értéke a Magyar Posta Zrt. (Budapest, Dunavirág u. 2-6.) felé.
 
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a DPD Hungária Kft., a Magyar Posta Zrt., a Sprinter Futárszolgálat Kft. és a FoxPost Zrt. tekintetében pedig a Postatv. 54. § (1) bekezdése.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
- a praktiker.hu honlapon a felhasználói profilba belépve,
- e-mail útján az info@praktiker.hu címen, továbbá
- postai úton a Praktiker Kft. 1095 Budapest, Mester u. 87. címen.
 
Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Szintézis Informatikai Zrt.

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

Kasszarenszer üzemeltetése, fejlesztése

Benhauer Sp. Z.o.o.

52 Krworderska 31-158. Krakkó, Lengyelország

SalesManago integrált marketingautomatizációs rendszer fejlesztése, üzemeltetése

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A. ép. 2. em. 1.

Honlap üzemeltetése, fejlesztése

Invitel Távközlési Zrt.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.

online tárhely biztosítása

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

3.5. Hírlevél
A Praktiker Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a praktiker.hu weboldalon és partnerei weboldalain. A Salesmanago marketingautomatizálási szoftver követi a felhasználók aktivitását a weboldalon, a Praktiker Facebook oldalán, illetve a kiküldött hírlevelekben is. A rendszer a gyűjtött adatok alapján egyedi termékajánlásokat, hirdetéseket jelenít meg a honlapon, valamint a felhasználók által meglátogatott más weboldalakon elhelyezett displayeken.

A Praktiker Kft. hírlevelére a praktiker.hu weboldalon lehet regisztrálni.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása, valamint harmadik fél reklámját is tartalmazó személyre szabott hirdetések saját vagy partner oldalon való megjelenítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama:
- a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
- a felhasználó utolsó hírlevélmegnyitástól, adatfrissítéstől számított 24 hónap.
 
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
- a praktiker.hu honlapon a felhasználói profilba belépve,
- e-mail útján az info@praktiker.hu címen, továbbá
- postai úton a Praktiker Kft. 1095 Budapest, Mester u. 87. címen.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Szintézis Informatikai Zrt.

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

Kasszarendszer üzemeltetője, fejlesztője

Benhauer Sp. Z.o.o.

52 Krworderska 31-158. Krakkó, Lengyelország

SalesManago integrált marketingautomatizációs rendszer fejlesztése, üzemeltetése

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A. ép. 2. em. 1.

Honlap fejlesztése, üzemeltetése

Invitel Távközlési Zrt.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.

online tárhely biztosítása

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

3.6. Vélemény
A Praktiker Kft. webáruházában minden termék adatlapján megtalálható a bejelentkezett felhasználók számára elérhető „Vélemények” funkció. Vélemény adása során az írásban (termék választásának oka, előnyei, hátrányai), illetve 1-5 skálán adott számszerű véleménnyel együtt az értékelő vezetéknevének első betűje és keresztneve kerül nyilvánosságrahoztalra a honlapon. A felhasználóknak lehetőségük van nevük nyilvánosságra hozatala nélkül is értékelést adni.

KAPCSOLAT
3.7. Telefonbeszélgetések rögzítése
A Praktiker Kft. ügyfélszolgálati feladatait a Comforce Zrt. (2500 Esztergom, Jókai út. 8. 2. em. 25.) látja el. Az ügyfélszolgálatra érkező hívások rögzítésre kerülnek.
Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok, a hívás dátuma, időpontja.
Az adatok törlésének határideje: három év.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Comforce Zrt.

2500 Esztergom, Jókai út. 8. 2. em. 25.

ügyfélszolgálat üzemeltetése

VCC Live Hungary Kft.

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

telefonbeszélgetések rögzítése, tárolása

3.8. A Praktiker Kft. ügyféllevelezése
A Praktiker Kft. ügyfélszolgálati feladatait a Comforce Zrt. (2500 Esztergom, Jókai út. 8. 2. em. 25.) látja el. Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, valamint a Vevőszolgálat menüpontban található űrlap segítségével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Praktiker Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Comforce Zrt.

2500 Esztergom,

Jókai út. 8. 2. em. 25.

Kasszarendszer üzemeltetése fejlesztése

VCC Live Hungary Kft.

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

SMS üzenetek továbbítása

Iron Mountain Kft.

1093 Budapest, Czuczor u. 10.

az áruházakban keletkező dokumentumok archiválása, megsemmisítése

Invitel Távközlési Zrt.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.

online tárhely biztosítása

EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Praktiker Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A Praktiker Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint az Integrity Kft. (8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 6.) 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. alatti szervertermében, a Salesmanago rendszer adatai a Benhauer Sp. Z.o.o. (52 Krworderska 31-158. Krakkó, Lengyelország) lengyelországi Krakkóban található szervertermében, a Prefixbox Ltd adatai pedig a West Europe Data Center, Microsoft (Amszterdam, Hollandia) szerver parkjában  találhatók meg.

A Praktiker Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Praktiker Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Praktiker Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Praktiker Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Praktiker Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Praktiker Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Név: Praktiker Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Mester u. 87.
Cégjegyzékszám: 01-09-669019
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12136849-2-44
Telefonszám: 06-1/323-23-23
E-mail: info@praktiker.hu

Belső adatvédelmi felelős neve: Dr. Kulcsár Zoltán
Telefonszáma: 06-20/444-3999
E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu

6. JOGORVOSLATI ELÉRHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a Praktiker Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Praktiker Kft. költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:
A Praktiker Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:
A Praktiker Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Praktiker Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:
A Praktiker Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
A Praktiker Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a)   a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b)   a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)    törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Praktiker Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A Praktiker Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:
A Praktiker Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben a Praktiker Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu


Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.
Adatvédelem - http://www.ppos.hu
 • Bankkártyás fizetés

  Egyszerű, pontos, gyors, biztonságos megoldás és ráadásul kényelmes is!
 • Áruházi átvétel

  Az Ön által kiválasztott áruházunkban személyesen átveheti megrendelését.
 • Fogyasztóbarát

  Fogyasztói jogról közérthetően. Rajzos tájékoztató az Ön jogairól!
 • Kérdése van?

  Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére!
 • Törzsvásárlónk

  Használja ki Ön is a Praktiker Plusz Törzsvásárlói Programunk előnyeit!
 • Országos szállítás

  Gyors és biztonságos. Termék kiszállítás az ország bármely területére.