A Praktiker Magyarország Facebook oldalán folytatott posztjáték hivatalos játékszabályzata – 2022. április 25. 11:00 – május 25. 23:59

1.A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA:

Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Mester utca 87., Központi e-mail cím: info@praktiker.hu, a továbbiakban: Szervező).

A Szervező megbízottja, a Játék lebonyolítója: Intren Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 78., a továbbiakban: Lebonyolító).

A Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebook-ot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt részvételi feltételekkel lehetséges.

2.RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játék időtartama: 2022.04.25-től 2022.05.25-ig.

A Játékban az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 8.1-es pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

2.1. A Facebook.com közösségi oldal regisztrált tagja és

2.2.A bejegyzésben megfogalmazott feladatot a bejegyzés alá hozzászólás (fényképfeltöltés) formájában teljesíti.

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja annak jelen Játékszabályzatban megjelölt felhasználási feltételeit.

A Játékos kizárólag saját Facebook profiljának a felhasználásával vehet részt a játékban. Azon résztvevőket, akik más nevében, illetve más Facebook-profiljával vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. A Szervező a jogosulatlan Facebook-profil használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni, hogy a nyertes Játékos valóban megfelel-e a jelen Játékszabályzat minden rendelkezésének.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékra beérkezett fotókat később marketingkommunikációs célokra felhasználja, ezen fotókra a felhasználó a későbbiekben szerzői- és tulajdonjogot nem formálhat.

A Játékos által feltöltött kép anyagáért, forrásáért, valamint annak a Facebook által közzétett követelményeknek való megfeleléséért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli.

A döntőbe jutott pályázatok (a Játékosok által kommentben feltöltött fotók) eredetiségét a Szervező a Google képkereső szolgáltatásának segítségével ellenőrzi. Amennyiben a rendszer mesterséges intelligenciája a kép egyedi jellemzői alapján egyezést talál, az érintett pályázatok kizárásra kerülnek a Játékból.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2022.04.25. 11:00-től 2022.05.25. 23:59-ig tart. A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni.

4.NYEREMÉNYEK

1 db bruttó 30 000 Forint értékű Praktiker utalvány

1 db bruttó 20 000 Forint értékű Praktiker utalvány

1 db bruttó 10 000 Forint értékű Praktiker utalvány

A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben.

5.A JÁTÉK MENETE

A nyereményjáték posztja alatt a játékosok feltöltik a saját kertjükről, balkonjukról készített képet, a feltöltött kommentekre a Facebook-felhasználók szavazhatnak. Minden Játékos csak egy darab fénykép feltöltésére jogosult, az esetlegesen az elsőt követően feltöltött további képek nem vesznek részt a Játékban, a rájuk adott szavazatok/emojik nem érvényesek. A Játékra regisztrált pályázatokban (a Játékosok által feltöltött fényképen) csak kert vagy balkon szerepelhet, kifejezetten tilos azon személyek szerepeltetése. Minden személyt ábrázoló pályázat a Szervező által automatikusan kizárásra, és a poszt alól törlésre kerül.

A Szervező a 10 legtöbb emojit (hangulatjelet) gyűjtő Játékos közül sorsolja ki a 4. pont szerinti egy-egy nyereményt megnyerő, összesen három Játékost.

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos Európai Uniós és magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A Játék egy fordulót foglal magában.

5.3.1 A Játékosoknak a bejegyzésben megfogalmazott feladatot a bejegyzés alá, hozzászólás formájában kell teljesíteniük.

5.3.2 Egy játékos csak egy darab hozzászólással vehet részt a játékban.

5.4. A forduló lezárta után a nyerteseket a Szervező sorsolja ki.

5.4.1. A sorsolás időpontja: A forduló végét követő munkanap 12.00 óra.

5.4.2. A sorsolás nem nyilvános.

5.4.3. A Szervező a sorsoláson a 3 nyeremény nyertesein felül 3 fő tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertes Játékosok abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Játékosok nem jelentkeznek a nyereményért.

A nyertes Játékosnak a 6. pontban megjelölt kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül jelentkeznie kell nyereményéért, és nyilatkoznia kell, hogy szándékozik-e átvenni nyereményét a megadott feltételek szerint. Amennyiben ezt nem vállalja, illetve arról a megadott 7 naptári napon belül nem nyilatkozik, abban az esetben, az utána sorsolt tartaléknyertes Játékos válik jogosulttá a nyereményre.

5.4.3. A Játékosok nyereményre való jogosultságával kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

6.NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A sorsolást követően a Szervező a Játékhoz tartozó kommentben, vagy külön posztban történő megjelöléssel értesíti a nyertes Játékosokat, illetve szükség szerint a tartaléknyertes Játékosokat, majd megkéri a nyertes Játékosokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Szervezővel privát Facebook üzenet formájában.

6.1.1. Itt a további teendőkről fognak a Szervezővel egyeztetni.

6.2. A nyeremény átvétele a nyertes Játékoshoz legközelebb eső áruházban történik. A nyertes átvételi elismervény aláírásával veheti át a nyereményt, amihez a nevén kívül a címét kell megadnia.

6.3. A nyeremény pénzre nem váltható.

7.ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli, az esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja magára.

8.KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

8.1. A játékban a Szervezők, a Lebonyolító, illetve annak társasági tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.

9.ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

9.1. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. A jelen szabályzatban lebonyolítóként megjelölt vállalkozás adatfeldolgozóként működik közre.

A Szervező adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen az oldalon: https://www.praktiker.hu/adatvedelem

A Szervező az adatkezelési tájékoztató 2.24. fejezetében ad részletes tájékoztatást a jelen Játékot érintő adatkezeléssel kapcsolatosan.

9.7. A Játékos tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

A Játékos a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. A Játékos jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Szervező a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: 1095 Budapest, Mester u. 87., e-mail: info@praktiker.hu.

9.8. A Játékos észrevételével a Szervezőhöz fordulhat, továbbá a Játékos tartózkodási helye vagy a Szervező székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.)

Amennyiben a Praktiker Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

PPOS Audit Kft., képviseli: Dr. Kulcsár Zoltán

E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu

Budapest, 2022. április 25.

Praktiker Kft.

Szervező

A játékszabályzat itt tölthető le.

 

Iratkozz fel hírlevelünkre

és értesülj akcióinkról az elsők között!