A játékszabályzatot innen töltheted le: „BARKÁCSOLJ A NYEREMÉNYEKÉRT” 

"BARKÁCSOLJ A NYEREMÉNYEKÉRT!"
Praktiker & BLACK+DECKER® nyereményjáték
Játékszabályzat és Adatkezelési tájékoztató
 1. A Játék elnevezése, szervezője:

A Praktiker Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester u 87., a továbbiakban Szervező) nyereményjátékot hirdet „Praktiker & BLACK+DECKER® nyereményjáték” címmel (a továbbiakban Játék), a jelen Játékszabályzatban és Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban Játékszabályzat) foglalt feltételek mellett.

 1. A Játékban részt venni jogosult és a Játékból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden olyan cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki

 1. Magyarországon lakcímkártyával igazolható állandó lakóhellyel rendelkezik;
 2. 18. életévét betöltötte;
 3. A játék időtartama alatt az 1. számú mellékletben jelölt BLACK+DECKER® terméket vásárol, bármely magyarországi Praktiker áruházban vagy online a www.praktiker.hu weboldalon.

A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot és megismerte a Játékszabályzatba foglalt adatkezelési tájékoztatót.

 1. A Játék leírása, menete:

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a nyereményjáték ideje alatt a Játékos az 1. számú mellékletben megjelölt BLACK+DECKER® terméket vásároljon bármely Praktiker áruházban vagy online a www.praktiker.hu webshopban. A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a 6. pontban meghatározott időtartam alatt a Szervező által létrehozott microsite-on  meg kell adniuk a számla vagy nyugta tranzakciószámát, az áruházszámot és az azon szereplő dátumot (év, hónap, nap) (továbbiakban „tranzakciószám”), valamint nevét, e-mail címét és telefonszámát.

A Játékban résztvevő tranzakciószámokkal kapcsolatos további feltételek:

 • A Játékban megkülönböztetés nélkül részt vehetnek online és offline vásárlásoktranzakciószámai;
 • A feltöltött tranzakciószámhoz tartozó számla vagy nyugta keltének időpontja nem lehet korábbi, mint a Játék kezdetének első napja, azaz 2022. szeptember 5., és nem lehet későbbi, mint a Játék legutolsó napja, azaz 2022. október 30.
 • A tranzakciószámok kizárólag 2022. szeptember 5. (00:00:01 perc) és 2022. október 30.-a (23.59:59 perc) között kerülhetnek feltöltésre a megadott oldalra. A Játék utolsó napját követően feltöltött tranzakciószámok nem vesznek részt a sorsolásokon.
 • A nyertes nyugták vagy számlák ellenőrzésre kerülnek a sorsolás után. A nyereményekre csak azok a tranzakciószámok jogosítanak, amik maradéktalanul megfelelnek a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek.
 • A Játékos őrizze meg a Játékba regisztrált számlát és/vagy nyugtát 2023. január 15-ig, hogy nyertesség esetén tudja igazolni nyertességét.
 1. Nyeremények

A 8 Játékhetes nyereményjáték során összesen 8 db heti nyereményt és 1 db fődíjat sorsol ki a Szervező.

A heti sorsolások alkalmával heti 1 db, összesen 8 db 306552 cikkszámú Black&Decker®Akkus fúró/csavarozó 18V LI-ION BDCDC18B 2DB AKKUVAL termék kerül kisorsolásra.

A Játék befejezése után, az összes résztvevő Játékos között 1 alkalommal kerül kisorsolásra a Fődíj, ami egy darab Kia Picanto Hot Gold Edition 1.25 DPI (62kW/84Le) MT5 típusú személygépjármű.

 1. A nyertes kisorsolása

A heti nyeremények kisorsolása minden, a Játék időtartama alatti kedden történik, véletlenszerű kiválasztás módszerével, 3 fős bizottság jelenlétében. Minden sorsolás során jegyzőkönyv felvételére kerül sor. Nyertesnek, illetve tartaléknyertesnek az a Játékos minősül, akinek a neve a (nyertesként, illetve tartaléknyertesként) kisorsolt tranzakciószámú számlát érvényesen feltöltötte és képes a nyertes számla vagy nyugta bemutatására.

A heti nyeremények sorsolására vonatkozó adatok:

- Sorsolás helyszíne: a Praktiker Kft. székhelye (1095 Budapest, Mester utca 87.);
- Sorsolás kezdete: a sorsolási napon 11:00 óra;
- Tartaléknyertesek száma: 3 db, azaz sorrendben első, második és harmadik számú tartaléknyertes kerül kisorsolásra nyereményenként;
- Sorsolási napok dátum szerint felsorolva:
 • szeptember 13.
 • szeptember 20.
 • szeptember 27.
 • október 4.
 • október 11.
 • október 18.
 • október 25.
 • november 03.

A sorsoláson csak olyan tranzakciószám nyerhet, amely a sorsolást megelőző naptári hét utolsó napján 23:59:59-ig feltöltésre került, amelynek kiállítási dátuma a Játék időtartamába (2022. szeptember 5. - 2022. október 30.) esik, és a tartalma megfelel a jelen Játékszabályzatnak. Amennyiben olyan tranzakciószám kerülne kisorsolásra, mely bármely fenti kritériumnak nem felel meg, úgy az a Játékból kizárásra kerül, helyette új tranzakciószám kerül kisorsolásra.

Egy tranzakciószámot csak egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni, a több alkalommal feltöltött tranzakciószám a Játékból kizárásra kerül. A feltöltött tranzakciószám két sorsoláson vesz részt: a feltöltést követő heti sorsoláson, illetve a Fődíj sorsolásán.

A Fődíj kisorsolása a heti nyeremények sorsolásától függetlenül, közjegyző jelenlétében történik. A Fődíj sorsolásán való részvételre minden tranzakciószám jogosult, attól függetlenül, hogy a heti sorsolások során nyert-e vagy sem.

A Fődíj sorsolására vonatkozó adatok:

- Sorsolás helyszíne: a Praktiker Kft. székhelye (1095 Budapest, Mester utca 87.);
- Sorsolás kezdete: 11:00 óra;
- Tartaléknyertesek száma: 3 db, azaz sorrendben első, második és harmadik számú tartaléknyertes tranzakciószám kerül kisorsolásra;
- Sorsolás napja: 2022. november 04.

6. A Játék időtartama

A Játék 2022. szeptember 5. 08:00 óra és 2022. október. 30. 23:59 óra között tart.

7. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók

A Szervező minden sorsolást követően 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a nyertest és leegyezteti a nyeremény átadásához szükséges személyes adatokat (továbbiakban: Értesítés). Az Értesítést követően a Játékosnak 3 naptári napon belül igazolnia kell nyereményre való jogosultságát a kisorsolt számla vagy nyugta beszkennelésével/befotózásával e-mailben. A Szervező, ha a 3. naptári napon nem kap visszajelzést, felhívhatja telefonon a Játékost, hogy még aznap igazolni tudja magát.

A Játékos tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező általi – jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése hozzájárulásnak minősül.

Ellenőrzött nyertesség esetén a Játékos az általa megjelölt Praktiker áruházban veheti át a heti nyereményét a sorsolástól számított 14 napon belül a vásárlást igazoló nyugta vagy számla bemutatásával.

A Szervező kizárja a Játékost, illetve megtagadja a nyeremény átadását:

 • amennyiben a nyertes által megadott személyes adatok pontatlanok, vagy nem valósak;
 • amennyiben a nyertes nem felel meg a részvételi feltételeknek;
 • amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a nyereményjáték szellemével ellentétes magatartást tanúsít (különösen, de nem kizárólagosan: csalás, hamisítás);
 • ha az Értesítésre vagy bármilyen más írásbeli megkeresésére a Játékos 3 naptári napon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel e-mailben, sem telefonon a kapcsolatot;
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
 • ha a nyertes a megadott áruházban a nyereményt nem veszi át a sorsolástól számított 14 napon belül;
 • ha a Játékos a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását nem adja meg, vagy a Nyeremény átadását megelőzően visszavonja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A Szervező a kizárásról szóló értesítéssel szemben a reklamáció lehetőségét kizárja.

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül a nyereményt nem veszi át, vagy a nyertes a Játékból kizárásra került, a Szervező a tartaléknyertest lépteti elő, és értesíti a fentieknek megfelelően.

A heti nyeremények készpénzre nem válthatóak. A nyeremény másra át nem ruházható, a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak. A nyereményhez tartozó adó és egyéb járulék fizetésének kötelezettsége a Szervezőt terheli.

A Fődíj esetében a nyertes a gépjármű garanciáját (5 év vagy 100.000 km) a márkakereskedőnél érvényesítheti, garanciális ügyintézéssel kapcsolatosan semmiféle levelezést és felelősséget a Szervező nem vállal.

A márkakereskedés adatai, egyúttal a Fődíj átvételének helye és kapcsolódó kapcsolattartói adatok:

A Fődíj meghatalmazással nem vehető át. A Fődíj okmányai kizárólag a nyertes nevére szólhatnak, a gépjármű átírása csak és kizárólag a nyertes nevére történhet. A Fődíj személygépkocsi üzembehelyezésével és adminisztrációjával kapcsolatos költségek a Szervezőt terhelik.

A Fődíj átadásakor dokumentáció (átvételi elismervény) és – amennyiben ehhez a nyertes előzetesen hozzájárult - felvétel (videó és/vagy fotó) készül. A Szervező 5 évig megőrzi az átvételi elismervényt. Amennyiben a Fődíj átadásáról a Nyertes hozzájárulásával kép-, hang- és/vagy filmfelvétel készült, úgy azt a Szervező ellenszolgáltatás nélkül, akár egészben, akár részleteiben felhasználhatja és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teheti a Szervező felületein, ideértve a webes, illetve social media felületeket is, a felvétel elkészültét követő 5 éven belül. A hozzájárulás megadása nem feltétele a nyeremény átadásának.

 1. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Ebben az esetben a Szervező hivatalos weboldalán a www.praktiker.hu/nyeremenyjatek oldalon, nyilvánosságra hozatalra kerül a szükséges tájékoztatás.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező weboldalán (https://www.praktiker.hu/nyeremenyjatek) megtalálható a Játék teljes időtartama alatt.

A Játék adóvonzatait minden esetben a Szervező állja. Amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi, a nyertes(ek) jogosultak a nyereményekkel kapcsolatos adóigazolás igénylésére a Szervezőtől, melyet a Szervezőnek a nyertesek rendelkezésére kell bocsátania.

 1. Az adatkezelés

A Szervező a nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli:

9.1.

Az adatkezelő adatai

Cégnév: Praktiker Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.

Cégjegyzékszám: 01-09-669019

Telefonszám: 06.1.323.23.23

E-mail: info@praktiker.hu

Adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft., képviseli: Dr. Kulcsár Zoltán

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 06 20-444-3999; kulcsar.zoltan@ppos.hu

9.2. Az adatkezelés jogalapja

A nyereményjátékban részt vevők adatai tekintetében:

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes.

A nyertesek adatai tekintetében:

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). Az adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján áll fenn.

9.3. Az adatkezelés célja

A nyereményjátékban részt vevők adatai tekintetében:

A Játék lebonyolítása (számlaszámok és számlák ellenőrzése, összesítés, a nyertesek kiválasztása)

A nyertesek adatai tekintetében:

A nyeremények átadása, az adózási és számviteli szabályoknak való megfelelés.

9.4. Az adatkezelés időtartama

A nyereményjátékban részt vevők adatai tekintetében:

A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyertesek kiválasztásának napjáig.

A nyertesek adatai tekintetében:

A tartalékléknyertesek személyes adatai a nyeremények átadásáig, a nyertesek személyes adatai (név, e-mail cím, nyeremény), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kerülnek tárolásra és kezelésre.

A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelők nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

9.5. Az Érintettek köre

A Játékban részt vevő természetes személyek.

9.6. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelők kizárólag olyan adatokat kezelnek, amelyek a fenti célok elérése érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelők a következő adatokat kezelhetik:

A nyereményjátékban részt vevők adatai tekintetében:

 1. a) számlán szereplő név és b) e-mail cím c) telefonszám, d) a számla vagy nyugta tranzakciószáma, az áruházszám és az azon szereplő dátum.

A rendszer tárolja a Játékra való jelentkezés dátumát és időpontját.

Nyertes esetén: a) név b) e-mail-cím c) telefonszám d) nyeremény e) nyeremény átvételének dátuma f) a nyertes aláírása

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Érintett nem vehet részt a nyereményjátékban, illetve nem veheti át a nyereményt.

9.7. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

9.8. Az érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő info@praktiker.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 1095 Budapest, Mester u. 87. szám alatti postacímére küldheti meg írásban.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).

Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatkezelés során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védik, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi.

A Szervező részletes Adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.praktiker.hu/adatvedelem honlapon.

 1. Felelősség

10.1.     A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

10.2.     A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.praktiker.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, informatikai támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak például a nyereményt illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

10.3.     A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

10.4.     A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereménye megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

10.5.     A Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

10.6.     Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje.

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Budapest, 2022.09.05.

Praktiker Kft.

Szervező

 1. számú melléklet

A Játékban részt vevő Black + Decker termékek listája

Cikkszám

Megnevezés

243232

GYALU 650W KW712

243248

SAROKCSISZOLÓ 2000W 230MM KG2000 KÉTKEZES

243270

SKORPIÓFŰRÉSZ 400W KS880EC

243559

DETEKTOR MANUÁLIS BLACK&DECKER

243573

DETEKTOR 3IN1 BLACK&DECKER

243582

SZALAGCSISZOLÓ 720W KA86

244578

HŐSZIVÁRGÁS ÉRZÉKELŐ TLD100 BLACK&DECKER

255401

HŐLÉGFÚVÓ 1750W BLACK + DECKER KX1650

259149

REZGŐCSISZOLÓ 135W KA300

271273

REZGŐCSISZOLÓ 270W DUOSAND KA330E

271699

MULTIFUNKCIÓS GÉP 300W MT300KA B&D

276119

TŰZŐGÉP ELEKTROMOS 6-14 MM STANLEY

276230

RAGASZTÓPISZTOLY 25W STANLEY

276609

RAGASZTÓPISZTOLY 15W STANLEY

279993

HŐLÉGFÚVÓ 2000W KX2001

293288

DEKOPÍRFŰRÉSZ 520W + KOFFER KS701PEK

294801

DEKOPÍRFŰRÉSZ 400W KS501

296370

FÚRÓ/CSAVAROZÓ 300W/230V + KOFFER MULTIEVO MT350K,ÁTALAKÍTHATÓ

300707

LÉGPUMPA 12V DC,8,27 BAR/120 PSI B&D ASI200

300709

LÉGPUMPA 230V AC/12V DC 11 BAR/160PSI, B&D ASI300

300715

AUTÓPORSZÍVÓ 12V TÁSKÁBAN PD1200AV B&D         *RÉGI:243614*

300716

AKKUS CSAVAROZÓ 3,6V LI-ION B&D CS3652LC

302747

SAROKCSISZOLÓ 1200W 125MM KG1202                *RÉGI:243250*

306551

AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ 10,8V, LI-ION B&D BDCDD12

306552

AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ 18V LI-ION BDCDC18B 2DB AKKUVAL

311305

DELTACSISZOLÓ 120W 9DB TARTOZÉKKAL KA2500K KOFFERBEN     *RÉGI:243265*

312526

KÖRFŰRÉSZ LÉZERES 1250W 42MM 2DB KÖRFŰRÉSZLAPPAL CS1250LA B+D

314970

AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ 18V LI-ION 2 SEBESSÉGES BDCDD186K

314972

AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ 18V 2DB LI-ION AKKUVAL,SZÉNKEFE NÉLKÜLI, BL186KB

314973

AKKUS ÜTVEFÚRÓ/CSAVAROZÓ 18V LI-ION 2 DB AKKUVAL,2 SEBESSÉGES BDCHD18KB

315978

FELSŐMARÓ 1200W TARTOZÉKOKKAL KW1200E               *RÉGI:243267*

317878

TÁVOLSÁGMÉRŐ LÉZERES 20M TLM65 STANLEY

320716

SAROKCSISZOLÓ 900W 125MM BEG220                *ELŐD:302746*

322636

LÉGPUMPA 18V AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL BDCINF18N

323311

SAROKCSISZOLÓ 750W 115MM BEG110-QS             *RÉGI:302743*

324493

AKKUS SAROKCSISZOLÓ 18V 125MM BCG720M1-QW

324613

SAROKCSISZOLÓ 750W 115MM +5 KORONG BEG110A5-QS *RÉGI:302745*

325994

SZINTEZŐLÉZER CUBIX KERESZTVONALAS STANLEY             *ELŐD:317881*

328079

ÜTVEFÚRÓ 850W KOFFERBEN BEH850K-QS

328531

AKKUMULÁTOR 18V/4AH LI-ION MINDEN B&D KÉZISZ/KERTI KÉSZÜLÉKHEZ

328533

AKKUMULÁTOR 18V/2AH LI-ION MINDEN B&D KÉZISZ/KERTI KÉSZÜLÉKHEZ

328535

AKKUMULÁTOR 18V/1,5AH LI-ION MINDEN B&D KÉZISZ/KERTI KÉSZÜLÉKHEZ *E:328536*

328538

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 14,4/18V, 1AH,

328539

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ 14,4/18V 1,5AH

330571

ÜTVEFÚRÓ 500W 13MM GYORSTOKMÁNY BEH200                *ELŐD:246029*

330572

ÜTVEFÚRÓ 550W 13MM GYORSTOKMÁNY BEH550K               *ELŐD:270274*

330573

ÜTVEFÚRÓ 710W 13MM GYORSTOKMÁNY BEH710

330587

AKKUS ÜTVEFÚRÓ/CSAVAROZÓ 18V 1,5A B+D SZÉNKEFE NÉLKÜLI, KOFFERBEN

333478

MOUSE CSISZOLÓ 55W BEW230-QS             *ELŐD:262813*

400050

VÉSŐKALAPÁCS 750W 2,2J SDS + KOFFER *E:271625*

400059

Gérvágó fűrész 1600W 216mm *E:271619*

400544

Akkus Fúrókalapács 18V 1,2J SDS, 1x2Ah Li-ion akku, töltő, táskában *E:24

400822

Távolságmérő lézeres 25m TLM65I *E:317879*

400976

Dekopírfűrész 650W lengőpengés BES610KQS *E:303969*

403750

Fúrókalapács 800W 2,2J SDS+ koffer

403752

Fúrókalapács 650W 1,4J B+D

403753

Fúrókalapács 1250W 3,7J SDS+  + koffer B+D

404538

AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ 7.2V LI-ION BDCD8-QW

405946

ABLAKTISZTÍTÓ WW100-QW BLACK+DECKER

406252

AKKUS ORRFŰRÉSZ 18V AKKU NÉLKÜL BLACK & DECKER

406253

KÖRFŰRÉSZ 18V 140MM AKKU NÉLKÜL BLACK & DECKER

406256

ORRFŰRÉSZ 750W BES301-QS BLACK & DECKER

406258

AKKUS DEKOPÍRFŰRÉSZ 18V AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL BLACK & DECKER

406362

PORSZÍVÓ KÉZI VEZETÉK NÉLKÜLI 18V BLACK&DECKER

409280

EXCENTER CSISZOLÓ 230W BLACK&DECKER

410246

AKKUMULÁTOR 18V, 2,5AH LI-ION B&D

410250

AKKUS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM 7,2V+KOFFER +52 TARTOZÉK B&D *E:243625*

243593

GYEPSZELLŐZTETŐ GD 300 600W 30CM 3 MAGASSÁG 30L   *233337*

243622

BOKORNYÍRÓ SZETT AKKUS GSL 700 7V LION KÉSH.10/15CM KÉST. 8/23MM

284742

SZEGÉLYVÁGÓ GL 7033 700W 33CM FORG.FEJ

295870

LÁNCFŰRÉSZ ELEKTROMOS 1800W 35CM 12,5M/S

295871

LÁNCFŰRÉSZ ELEKTROMOS CS2040 2000W 40CM 12,5M/S

295872

ÁGAZÓFŰRÉSZ AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI 18V LI-ON 2.0AH  20 CM 1,9M/S

299296

ÁGAZÓFŰRÉSZ MAGASSÁGI HÁLÓZATI 800W 25CM     PS7525

302851

SZEGÉLYVÁGÓ GL250 250W 23CM AUTÓ SZÁLAD.    *255594*

302919

SÖVÉNYVÁGÓ AKKUS 18V 45CM AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

317854

SÖVÉNYVÁGÓ BEHTS 501 600W 60CM 25MM BEÉPÍTETT ÁGFŰRÉSZ    *270501*

317855

FŰNYÍRÓ BEMW451         *270506* 1200W 32CM VÁGÓMAG.:23-63, 35L

317856

ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ BEMW471BH 1600W 38CM, FŰGYŰJTŐ: 45L        *270509*

327467

SÖVÉNYVÁGÓ ELEKTROMOS BEHT201-QS 420W 45CM 16MM            *262187*

327468

SÖVÉNYVÁGÓ ELEKTROMOS BEHT251-QS 450W 50CM 18MM            *255596*

327469

SÖVÉNYVÁGÓ ELEKTROMOS BEHTS301-QS 500W 50CM 22MM        *255597*

328526

ÁGAZÓFŰRÉSZ MAGASSÁGI AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL 18V 20CM 1,9M/S

328527

SÖVÉNYVÁGÓ AKKUS 18V 45CM AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

328528

FŰSZEGÉLYVÁGÓ AKKUS 18V 2 AH 28CM

328529

FŰSZEGÉLYVÁGÓ AKKUS 18V 2 AH 28CM AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

329088

FŰNYÍRÓ BEMW351-QS 1000W 32CM 35L,3 MAGASSÁG,LEHAJTHATÓ FOGGANTYÚ

331230

LOMBSZÍVÓ  BEBLV301-QS  3000W 72L MAX 404 KM/H 15M3/MIN *306727*

331232

LOMBSZÍVÓ  BEBLV290-QS  2900W 3:1 55L MAX 390 KM/H 15M3/MIN *286601*

331233

ÁGAPRÍTÓ CSENDES BEGAS5800-QS 2800W 45MM-IG  45L

334698

FŰSZEGÉLYVÁGÓ ELEKTROMOS 450W 25CM AUTOMATA ADAGOLÓS

400378

LOMBSZÍVÓ ELEKTROMOS 3in1 avartakarító BEBLV260 2600W  3in1  40L 11,7KM/MI

400379

LOMBFÚJÓ AKKUS BCBL200B 18V 2ah  Li-Ion 145km/H 577 m3/H akku és töltő nélkül

400380

Láncfűrész AKKUS 18V 2Ah Li-I GKC1820L20 20cm  2,3Kg

404309

SZEGÉLYVÁGÓ BESTA530 550W AUTOMATA SZÁLADAGOLÁS MUNKASZ:30 CM DAMILV: 1.6MM

406254

AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ BCMW3318L2 2x18V 33CM 35L 2 AKKUMULÁTORRAL

406255

AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ BCMW3318N 2x18V 33CM 35L AKKUMULÁTOR NÉLKÜL

407934

AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ 18V GKC1825LB AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

304851

PÓTLANC 35CM CS1835 LÁNCFŰRÉSZHEZ          *KAP*

304852

PÓTLANC 40CM CS2040 LÁNCFŰRÉSZHEZ          *KAP*

242975

ORSÓ AUTÓMATA SZIMPLA SZÁLAS 10M GL301,340,540,560,570,425,545,4525

303777

PÓTSZÁL VASTAG   A6489 GL7033,8033,9035 SZEGÉLYVÁGÓKHOZ

246921

ORSÓ AUTÓMATA SZIMPLA SZÁLAS 6M GL250,310,360

243188

KAZETTA AUTÓMAT. DUPLA SZÁLAS 2X6M GL350,652,655,650,660,675,680,5530

303776

PÓTORSÓ 6M DAMILLAL  A6482 GL7033-AS TERMÉKHEZ

304850

PÓTLÁNC 22CM           PS7525-HÖZ MAGASSÁGI ÁGAZÓFŰRÉSZHEZ      *KAP*

404308

LÁNCKENŐSPRAY SÖVÉNYVÁGÓHOZ UNIVERSAL 300 ML

304847

PÓTDAMIL  50M  1,5MM VASTAG GL250/310/360 ST4525/5530

242974

ORSÓ SZIMPLA SZÁLAS 5,5M GL225,220,200,320,ST22

243187

ORSÓ AUTÓMATA DUPLA SZÁLAS 2X6M GL350,652,655,650,660,675,680,5530

243258

ORSÓ AUTÓMATA DUPLA SZÁLAS 2X6M GL701,720,741

404311

PÓTORSÓ DAMILLAL 37,5M ÁTM: 1,5MM B+D TERMÉKEKHEZ KIV. GL650, GL660, GL670

309766

FŰRÉSZLAP ÁGAZÓHOZ A6219 GKC108-HOZ

304849

PÓTLÁNC 20CM AKKUS FŰRÉSZHEKHEZ GPC1800/ GKC11817/L/1820      *KAP*

410162

PÓTLÁNC LÁNCFŰRÉSZEKHEZ 25 CM GKC1825 VEZETŐSZEMEK SZÁMA 40, FOGKIOSZTÁS 3/8"


Iratkozz fel hírlevelünkre

és értesülj akcióinkról az elsők között!