Oldal tetejére

Játékszabályzat

A játkészabályzatot innen töltheti le: MERÜLJÖN EL ŐSZI NYEREMÉNYEINKBEN 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A „MERÜLJÖN EL ŐSZI NYEREMÉNYEINKBEN!” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.        A Praktiker Kft. (a továbbiakban Szervező) játékot hirdet „Merüljön el őszi nyereményeinkben!” címmel (a továbbiakban Játék), a jelen részvételi és adatkezelési nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban Játékszabályzat) foglalt feltételek mellett.

                A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott Clair & Curtis Communication Kft. (1024 Budapest, Retek u. 21-27.) látja el.

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1.        A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá minden Magyarországon bejegyzett, Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás (a továbbiakban Játékos/Érintett).
A Játékos a sorsjegy nyereményátvételre val
ó bemutatásával (Játék I.) és az online Regisztrációval (Játék II.) a jelen Játékszabályzatot elfogadja.

2.2          A Játék két részből áll:

 1. Kaparós sorsjeggyel megnyerhető azonnali nyereményekre vonatkozó nyereményjáték
 2. Fődíjjáték
 3. A Játék I. részében való részvétel feltételei:

A Játékos (i) személyesen bármely magyarországi Praktiker áruházban (a továbbiakban Áruház), vagy (ii) online (www.praktiker.hu oldalon keresztül) áruházi, személyes átvételi módot választva vagy (iii) telefonon (callcenteren keresztül) bonyolított vásárlással áruházi, személyes átvételi módot választva vásároljon legalább 1 db-ot a promócióban résztvevő cégek (Tungsram Group, Schneider Electric Kft., Stanley Black&Decker Hungary Kft., Varta Hungária Kft.) promócióban szereplő, az 1. számú mellékletben felsorolt termékeiből.
A Játékos minden egyes, a fenti feltételeknek megfelelő vásárlása esetén – abban az esetben is, amennyiben egyszerre több, a promócióban résztvevő terméket vásárolt – egy darab kaparós sorsjegyet kap (online és telefonos vásárlás esetén az áruházi átvétellel egyidejűleg), mellyel azonnali ajándékot nyerhet.

 1. A Játék II. részében való részvétel feltételei:

A Játékos a Játék I. részében kapott sorsjegyen szereplő 8 jegyű kóddal a Játék időtartama alatt regisztráljon a https://www.praktiker.hu/nyeremenyjatek weboldalon (a továbbiakban Regisztrációs weboldal) melynek keretében megadja az alábbi adatait: név, emailcím, mobiltelefonszám, törzsvásárlói kártya száma (amennyiben van) vagy vállalkozás esetén: cégnév, székhely, adószám, emailcím, mobiltelefonszám, törzsvásárlói kártya száma (amennyiben van). A regisztrációt a Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadását követően a „REGISZTRÁLOK” gombra kattintva végezheti el (a továbbiakban Regisztráció). A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is játszhat, azonban egy kódot érvényesen csak egyszer regisztrálhat. A Regisztráció beérkezési időpontja a weboldalon való rögzítésének időpontja a weboldal szerverének belső órája szerint. Minden egyes sorsjegyen található kód feltöltése külön Regisztrációnak számít, abban az esetben is, ha a Játékos személye azonos. Amennyiben a Játékos több, az 1. számú mellékletben megjelölt terméket vásárol azonos bizonylattal, úgy egy darab sorsjegyre jogosult, így Regisztrációja az ugyanazon bizonylaton szereplő megvásárolt érintett termékek számától függetlenül a bizonylathoz kapott sorsjegyhez kapcsolódik és egy Regisztrációnak minősül.

A Regisztráció érvényességi feltétele, hogy a Játékos a sorsjegyet és a vásárlást igazoló bizonylatot a nyeremény átvételéig megőrizze és a Szervező részére bemutassa.

2.3.        A Játékban a Praktiker webshopjában (a www.praktiker.hu oldalon) vagy telefonon (callcenteren keresztül) leadott rendelések csak abban az esetben vesznek részt és az ilyen rendelések csak akkor jogosítanak sorsjegyre, ha az így megrendelt termékek átvétele valamelyik Praktiker áruházban, a vásárló által személyesen történik.

2.4.        A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.5.        Amennyiben a Játékos nem felel meg jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a Játékból kizárásra kerül.

2.6.        Szintén kizárásra kerülnek azon Játékosok, akik a weboldalt bizonyítható módon megpróbálják manipulálni (feltörni, adatokat megváltoztatni, stb.).

2.7.        Az a Regisztráció, amely a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felel meg (ideértve az azonos kóddal való többszöri regisztrációt), továbbá amely esetében a Játékos a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot, valamint a sorsjegyet nem őrzi meg, érvénytelennek minősül és a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.8.        Bármilyen módon hamisított vagy manipulált bizonylatok vagy sorsjegyek érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő bizonylat, illetve sorsjegy érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a bizonylat, illetve sorsjegy tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban a Szervező megítélése szerint csalást/hamisítást kö
vet el.

2.9.        A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játék II-ből a Regisztrációt, amennyiben a Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Regisztrációján feltüntetett személyes adatok nem valósak, tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

2.10.      A Regisztráció hiányosságáért/ hibájáért (pl.: kódelírás, névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.) a Szervező nem vállal felelősséget.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1.        A Játékban a 2018. szeptember 20. és 2018. október 17. napja közötti vásárlások bizonylataival és ezen időtartam alatt kapott sorsjeggyel lehet részt venni, azzal, hogy a Játék II-ben történő részvételhez szükséges Regisztrációnak legkésőbb 2018. október 19. napján 23:59:59 percig meg kell történnie.

 1. A NYEREMÉNY, SORSOLÁS, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

4.1.  Játék I-ben az alábbi azonnali nyeremények vesznek részt:

 • 500 db 1.000 Ft-os Praktiker vásárlási utalvány
 • 15 db Thorsman Mini LED zseb lámpa és 15 db APC by Schneider Electric elosztó, túlfeszültség-védelemmel
 • 10 db Black+Decker BEG110-QS Sarokcsiszoló
 • 20 db VARTA 6000 mAh Power Bank Slim
 •  1100 db Tungsram termék/emblémázott ajándéktárgy (USB stick, stressz labda, autós töltő, bevásárló táska, autóillatosító – (az ajándékok részletes listáját a 2.számú melléklet tartalmazza).

A szerencsés nyertesek a vásárlást követően átvehetik a sorsjegyen – nyerés esetén – megjelenő nyereményüket a vásárlás helye szerinti Praktiker áruház információs pultjánál, a sorsjegy és a vásárlást igazoló bizonylat bemutatásával. A Praktiker a nyertes sorsjegyet az ismételt felhasználás kizárása érdekében a Játék I. részére nézve érvényteleníti, majd ezt követően azt a nyertes részére visszaadja, lehetővé téve, hogy azzal a nyertes – amennyiben részt kíván rajta venni - a Játék II. részére regisztrálhasson.

Az azonnali nyeremények legkésőbb 2018. október 17-én a nyitva tartási idő végéig vehetőek át. Ezen időpontot követően az azonnali nyereményre jogosító sorsjegy a Játék I. tekintetében érvénytelenné válik.

4.2.        A Játék II.-ben a Játékban résztvevő Regisztrációk között egy darab fődíj (a továbbiakban Fődíj), 1 db 300.000 Ft értékű Praktiker vásárlási utalvány kerül kisorsolásra, mely az átvétel napjától számítva 1 évig vásárolható le.

4.3.        A Játék II-re vonatkozó sorsolás időpontja: 2018. október 26., péntek 9 óra. A sorsolás helyszíne: Praktiker Kft., 1095 Budapest, Mester u. 87. A sorsolás közjegyző jelenlétében, véletlenszerű kiválasztási módszerrel történik.

A sorsoláson a regisztrált kódok (sorsjegyek) közül egy darab nyertes, egy darab 1. számú és egy darab 2. számú tartaléknyertes sorsjegy kerül kisorsolásra a Fődíj tekintetében.

A Fődíj nyertesének (a továbbiakban mint Nyertes) és az 1. illetve 2. számú tartaléknyertesnek (a továbbiakban Tartaléknyertes) az a személy fog minősülni, aki a nyertesként (tartaléknyertesként) kisorsolt sorsjeggyel a Regisztráció során saját nevében regisztrált.

A Nyeremény átvételének feltétele a regisztrált 8 számjegyű kódot tartalmazó kaparós sorsjegy és a vásárlást igazoló eredeti bizonylat együttes bemutatása. A sorsjegy vagy a vásárlást igazoló bizonylat elvesztése esetén felelősséget a Szervező nem vállal.

4.4.        Szervező a Nyertest a sorsolás napját követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mailen két alkalommal, illetve ennek sikertelensége esetén telefonon legfeljebb egy alkalommal. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyertes értesítését, annak sikertelensége esetén, további alkalmakkor is megkísérelje, legkésőbb a sorsolás napját követő 15. (tizenötödik) naptári napig. A Nyertes válasz e-mailben köteles az emailértesítés kézhezvételét vagy a telefonos értesítés napját követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni (a továbbiakban Nyereményigénylés).

A Nyeremény kizárólag 18 éven felüli személynek adható át, és ennek megfelelően a Nyertes köteles az értesítés kézhezvételét vagy a telefonos értesítés napját követő 15 (tizenöt) munkanapon belül a személyazonosságát érvényes személyes okmányokkal, és vállalkozás esetében a képviselői minőségét cégkivonattal, aláírási címpéldánnyal igazolni, továbbá a vásárláskor kapott bizonylatot és a sorsjegyet a Szervező részére átadni.

4.5.        A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható. A nyereményadót a Szervező köteles megfizetni, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

4.6.        Amennyiben

 1. a Fődíj Nyertesének Regisztrációja bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes a Játékból bármely egyéb okból kizárásra kerül,
 2. a Nyertes a fenti határidőn belül nem nyújtja be a Nyereményigénylést, vagy
 3. a Nyertes benyújtotta ugyan a Nyereményigénylést, azonban beigazolódik, hogy a Nyertes a jelen Játékszabályzatban megadott feltételeket nem teljesíti, így különösen is nem tudja bemutatni a nyertesként kisorsolt kódszámot tartalmazó sorsjegyet valamint a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot, vagy
 4. a Nyertes értesítése a sorsolást követő 15 (tizenöt) munkanapig sikertelen marad, vagy
 5. a Nyeremény a Nyertes számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá,

úgy a Nyertes automatikusan kizárásra kerül, és rendre a Fődíj 1. számú illetve 2. számú Tartaléknyertese válik jogosulttá a sorsolt Nyereményre. A Tartaléknyertes értesítésére is a Nyertesre vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak.

4.7.        A Szervező a sorsolás eredményét a honlapján és facebook oldalán közzéteszi a Nyeremény átadásának napját követően, legkésőbb 2018. október 31. napjáig. A nyilvánosságra hozatal során a Fődíj Nyertes neve és lakóhelye/székhelye (kizárólag településnév) jelenik meg, amely közzétételhez valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel kifejezett és feltétel nélküli beleegyezését és hozzájárulását adja.

4.8.        Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményeket nyilvános rendezvény keretében adja át a Nyertesnek, ahol a sajtó, illetve egyéb médiumok képviselői is jelen lehetnek, és az eseményről, így a Nyertesről is külön hozzájáruló nyilatkozatuk alapján hang- és képfelvétel készülhet, a neve és lakóhelye/székhelye (kizárólag településnév) közzétételre kerül. A sajtó képviselői önálló adatkezelők, így a Szervező nem felelős a sajtó adatkezelési tevékenységéért.

4.9.        Amennyiben bármely okból valamely Tartaléknyertes minősül Nyertesnek, rá értelemszerűen a Nyertesre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 1. ADATVÉDELEM, VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1.        A megadott adatok kezelője a Szervező mint adatkezelő. A jelen szabályzatban Lebonyolítóként megjelölt vállalkozás és a NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft. adatfeldolgozóként működik közre. A Regisztrációhoz szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játék II. részében részt vesznek, tudomásul veszik és elfogadják a jelen Nyereményjáték szabályzatot és az adatvédelmi szabályzatot és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 1. nyertesség esetén a https://www.praktiker.hu oldalon vagy erről nyíló aloldalon, illetve a Szervező facebook oldalán nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) és – külön hozzájárulásuk alapján - a nyereményátadásról készült felvételeket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 2. megadott személyes adataikat a Szervező mint Adatkezelő a jelen Játék lebonyolítása (beküldött Regisztrációk ellenőrzése, sorsolás, Nyeremény kiosztása, adókérdések rendezése) érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a Sorsolást követő napig, a Tartaléknyertesek esetén a nyeremény átadásának napjáig, valamint a nyereményt átvevő Nyertesek megadott személyes adatait, illetve a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a nyeremény átadásának napjától számított 8 évig, de legkésőbb 2026. december 31-ig megőrizze, majd ezt követően törlölje;
 3. megadott személyes adataikat a Szervező az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa: NeoSoft Informatikai Szolgáltató , 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. (a továbbiakban Adatfeldolgozó), illetve Clair & Curtis Communication Kft., 1024 Budapest, Retek u. 21-27. (a továbbiakban: Lebonyolító);
 4. a Nyertes külön hozzájáruló nyilatkozata alapján a Nyertesről a Nyeremény átadása során kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználhat a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, azokat nyilvánossághoz közvetítheti, sokszorosíthatja;
 5. a Játékban való részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat és az abban foglalt adatkezelés minden rendelkezését.

5.2.        A Játék II. kapcsán megvalósuló adatkezelés tekintetében Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a Résztvevőket:

 1. Az adatkezelő adatai

Cégnév: Praktiker Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-669019

Székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kulcsár Zoltán

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 06 20 444 3999; kulcsar.zoltan@ppos.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes, előfeltétele a sikeres regisztrációnak és a nyeremény átadásának.

III.          Az adatkezelés célja

A Játék lebonyolítása (beküldött Regisztrációk ellenőrzése, sorsolás, Nyeremény kiosztása, adókérdések rendezése).

 1. Az érintettek köre

A Játék II-ben regisztrált természetes személyek, illetve vállalkozások esetében azok képviseletében eljáró kapcsolattartó személyek.

 1. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti:

Természetes személy esetén:

 1. név; b) e-mail cím; c) mobiltelefonszám; d) törzsvásárlói kártya száma

Vállalkozás esetén:

 1. kapcsolattartó e-mail címe b) kapcsolattartó mobiltelefonszáma
 2. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Sorsolást követő 5. napig, a tartalékléknyertesek személyes adatai a nyeremény átadásáig, a Nyertes (a nyereményt átvevő) személyes adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, de legkésőbb 2026. december 31-ig kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

VII. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

VIII. Az érintett jogai, jogorvoslat

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az nfo@praktiker.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő  1095 Budapest, Mester u. 87. szám alatti postacímére küldheti meg írásban.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e. Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket az Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl.: megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) előtt.

Amennyiben a Szervező adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

5.3.        A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

5.4.        Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

5.5.        A Szervező részletes Adatkezelési szabályzata elérhető a https://www.praktiker.hu/adatvedelem honlapon.

5.6.        A jelen Játékszabályzat a Nyeremény átadásának napjáig a https://www.praktiker.hu/jatekszabalyzatmen elérhető el.

 1. FELELŐSSÉG

6.1.        A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

6.2.        A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.praktiker.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, informatikai támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak például a Nyereményt illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

6.3.        A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen a Regisztráció késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

6.4.        A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, Nyereménye megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

6.5.        A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.  Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertesség esetén jogosult ellenőrizni.

6.6.        Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.        Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

7.2.        A Szervező jelen Játékszabályzat és a Játékban megnyerhető Nyeremények körének egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.

Budapest, 2018. szeptember 10.

 

Praktiker Kft.

Szervező

 

 1. számú melléklet

A nyereményjátékban résztvevő termékek listája. számú melléklet

SZÁLLÍTÓ

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED BRIGHTSTIK E14 7W 240°

322002

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED BRIGHTSTIK E27 6W

321991

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED BRIGHTSTIK E27 10W

321992

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED BRIGHTSTIK E27 6W

322030

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED BRIGHTSTIK E27 9W

322031

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED BRIGHTSTIK E27 12W

322032

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED BRIGHTSTIK E27 15W

322033

TUNGSRAM

TU LED T25 E14 1,6W 140LM HÛTÕBE

321998

TUNGSRAM

TU LED T25 E14 1,6W 140LM HÛTÕBE

321999

TUNGSRAM

TU LED E14 5,5W 470LM 2700K 10000H

322043

TUNGSRAM

TU LED E14 3,5W 250LM 2700K 10000H

322044

TUNGSRAM

TU LED E27 7W 470LM 2700K 10000H

322036

TUNGSRAM

TU LED E27 10W 810LM 2700K 10000H

322037

TUNGSRAM

TU LED E27 3,5W 250LM 2700K 10000H

322045

TUNGSRAM

TU LED E27 5,5W 470LM 2700K 10000H

322042

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED GYERTYA 3.5W E14 250LM

322019

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED GYERTYA E14 5,5W 470LM

322024

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED G\MB E14 3,5W 250LM

322026

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED G\MB E14 5W 470LM

322028

TUNGSRAM

TU LED GU10 3,5W 240LM 15000H

322034

TUNGSRAM

TU LED GU10 5W 360LM 15000H

322035

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED G\MB E27 3,5W 250LM

322027

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED G9 KAPSZULA 2,5W 200LM

321997

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED G4 KAPSZULA 1,6W 150LM

321996

TUNGSRAM

GE LED E27 7W 470LM 2700K 10000H

322038

TUNGSRAM

GE LED E27 10W 810LM 2700K 10000H

322039

TUNGSRAM

GE LED E27 4,5W 470LM 2700K 10000H

322040

TUNGSRAM

GE LED E27 8W 810LM 2700K 10000H

322041

TUNGSRAM

GE LED G\MB E27 5,5W 470LM 2700K

322029

TUNGSRAM

TU LED ECO A60 E27 5W 350LM 3000K

322003

TUNGSRAM

TU LED ECO A60 E27 7W 550LM 3000K

322005

TUNGSRAM

GE LED ECO A60 E27 5W 350LM 3000K

322004

TUNGSRAM

GE LED ECO A60 E27 10W 750LM 3000K

322008

TUNGSRAM

TU LED GLS A60 E27 4,5W 470LM 360°

322009

TUNGSRAM

TU LED GLS 8W A60 E27 810LM 360°

322011

TUNGSRAM

GE LED GLS A60 E27 4,5W 470LM 2700K

322010

TUNGSRAM

LED GU10 1W FEHER

321890

TUNGSRAM

LED PAR16 E14 1W FEHÉR

321891

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED GYERTYA 4,5W E27 350LM

321949

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED G\MB 4,5W E14 350LM

321950

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED G\MB 4,5W E27 350LM

321951

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED IZZÓ A60 7W 470LM

321952

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED IZZÓ A60 10W 810LM

321953

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED FÉNYFORRÁS GU10 3W

321958

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED FÉNYFORRÁS E27 7W

321959

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED BRIGHTSTIK FÉNYFORRÁS

321993

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED BRIGHTSTIK FÉNYFORRÁS

321994

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED GU10 3W 240LM 2700K

322000

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED GU10 4,5W 360LM 2700K

322001

TUNGSRAM

GE LED ECO A60 E27 7W 550LM 3000K

322006

TUNGSRAM

TUN LED ECO A60 E27 10W 750LM 3000K

322007

TUNGSRAM

GE LED GLS A60 8W E27 2700K 810LM

322012

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED GYERTYA E27 5W 470LM

322025

TUNGSRAM

GE LED GLS SNOWCONE A60 E27 11W

325372

TUNGSRAM

GE LED ECO SNOWCONE E27 11W

325373

TUNGSRAM

GE LED GLS A67 SNOWCONE E27 16W

325374

TUNGSRAM

GE LED FILAMENT GYERTYA E14 2,5W

325382

TUNGSRAM

GE LED FILAMENT GYERTYA E27 2,5W

325383

TUNGSRAM

TU LED GLS SNOWCONE A60 E27 11W

325371

TUNGSRAM

TU LED GLS A67 SNOWCONE E27 16W

325375

TUNGSRAM

GE LED FILAMENT GYERTYA E27 4W

325385

TUNGSRAM

GE LED FILAMENT GYERTYA E14 4W

325384

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED GYERTYA E27 3,5W

325367

TUNGSRAM

TUNGSRAM LED KISG\MB E27 5,5W

325370

TUNGSRAM

TU LED MR16 4W(35) 2700K 35°

325376

TUNGSRAM

TU LED R50 E14 3W(40) 2700K 35°

325377

TUNGSRAM

TU LED R63 E27 8W 600LM 3000K

325378

TUNGSRAM

TU LED R63 E27 8W 700LM 6500K

325379

TUNGSRAM

TU LED R80 E27 10W 800LM 3000K

325380

TUNGSRAM

TU LED R80 E27 10W 900LM 6500K

325381

VARTA

LONGLIFE 6AAA 1,5V 1100MAH

239816

VARTA

LONGLIFE 6AA 1,5V 2550MAH

239819

VARTA

VARTA CR 2032 GOMBELEM

299707

SCHNEIDER ELECTRIC

MUREVA STYL 106 VÁLTÓKAPCS. IP55 SZ

 

SCHNEIDER ELECTRIC

MUREVA STYL 106+6  VÁLTÓK. IP55 SZ 

 

SCHNEIDER ELECTRIC

MUREVA STYL 107 KERESZTK. IP55 SZ  

 

SCHNEIDER ELECTRIC

MUREVA STYL N101 NYOMÓ. IP55  SZ   

 

SCHNEIDER ELECTRIC

MUREVA STYL 102 KÉTPÓLUSÚ IP55 SZ  

 

SCHNEIDER ELECTRIC

MUREVA STYL 106j ALTERN.JF. IP55 SZ

 

SCHNEIDER ELECTRIC

MUREVA STYL DUGALJ 2X2P+F IP55 SZ  

 

SCHNEIDER ELECTRIC

MUREVA STYL DUGALJ 2P+F IP55 SZ    

 

SCHNEIDER ELECTRIC

MUREVA STYL DUGALJ 3X2P+F IP55 SZ

 

SCHNEIDER ELECTRIC

SEDNA DIY 101 EGYPÓLUSÚ KAPCS FEHÉR 5DB/CS MPACK 

288890

SCHNEIDER ELECTRIC

SEDNA DIY DAF DUGALJ, GYV, FEHÉR, 5DB/CS MPACK

288897

SZÁLLÍTÓ

MEGNEVEZÉS

TÍPUSSZÁM

CIKKSZÁM

BLACK+DECKER

AKKUS CSAVAROZÓ 3,6V LI-ION

CS3652LC

300716

BLACK+DECKER

AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ 10,8V, LI-ION

BDCDD12

306551

BLACK+DECKER

AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ 10,8V, LI-ION

BDCDD12S32

318551

BLACK+DECKER

AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ 18V 2DB LI-ION

BL186KB

314972

BLACK+DECKER

AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ 18V LI-ION

BDCDD186K

314970

BLACK+DECKER

AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ 18V LI-ION

BDCDC18B

306552

BLACK+DECKER

AKKUS SAROKCSISZOLÓ 18V 125MM

BCG720M1QW

324493

BLACK+DECKER

AKKUS ÜTVEFÚRÓ/CSAVAROZÓ 14,4V LI

EGBL148KB

271698

BLACK+DECKER

AKKUS ÜTVEFÚRÓ/CSAVAROZÓ 18V LI-ION

BDCHD18KB

314973

BLACK+DECKER

DEKOPÍRFÛRÉSZ 400W

KS501

294801

BLACK+DECKER

DEKOPÍRFÛRÉSZ 520W + KOFFER

KS701PEK

293288

BLACK+DECKER

DEKOPÍRFÛRÉSZ 620W + KOFFER

KS901SEK

303969

BLACK+DECKER

DELTACSISZOLÓ 120W 9DB TARTOZÉKKAL

KA2500K-QS

311305

BLACK+DECKER

FELSÕMARÓ 1200W TARTOZÉKOKKAL

KW1200E

315978

BLACK+DECKER

FÚRÓ/CSAVAROZÓ 300W/230V + KOFFER

MT350K

296370

BLACK+DECKER

FÚRÓKALAPÁCS 1250W 3,5J KOFFERBEN

KD1250K

287679

BLACK+DECKER

GYALU 650W

KW712

243232

BLACK+DECKER

HÕLÉGFÚVÓ 1750W

KX1650-XK

255401

BLACK+DECKER

HÕLÉGFÚVÓ 2000W

KX2001

279993

BLACK+DECKER

K\RFÛRÉSZ LÉZERES 1250W 42MM

CS1250LA

312526

BLACK+DECKER

MOUSE CSISZOLÓ 55W

KA161

262813

BLACK+DECKER

MULTIFUNKCIÓS GÉP 300W

MT300KA

271699

BLACK+DECKER

MULTIFUNKCIÓS GÉP 90W +87 R TARTO

RT650KA

243625

BLACK+DECKER

ORRFÛRÉSZ 1050W

RS1050

243574

BLACK+DECKER

PNEUMATIKUS FÚRÓKALAPÁCS 550W 1,6J

KD855KA

246028

BLACK+DECKER

PNEUMATIKUS FÚRÓKALAPÁCS 710W 1,8J

KD975

243602

BLACK+DECKER

PNEUMATIKUS FÚRÓKALAPÁCS 800W 2,2J

KD985KA

243610

BLACK+DECKER

REZGÕCSISZOLÓ 135W

KA300

259149

BLACK+DECKER

REZGÕCSISZOLÓ 220W

KA400

320706

BLACK+DECKER

REZGÕCSISZOLÓ 270W DUOSAND

KA330E

271273

BLACK+DECKER

SAROKCSISZOLÓ 1200W 125MM

KG1202

302747

BLACK+DECKER

SAROKCSISZOLÓ 2000W 230MM

KG2000

243248

BLACK+DECKER

SAROKCSISZOLÓ 750W 115MM

KG115A5-XK

302745

BLACK+DECKER

SAROKCSISZOLÓ 750W 115MM

BEG110A5QS

324613

BLACK+DECKER

SAROKCSISZOLÓ 750W 115MM

BEG110-QS

323311

BLACK+DECKER

SAROKCSISZOLÓ 750W 115MM

KG115-XK

302743

BLACK+DECKER

SAROKCSISZOLÓ 900W 125MM

BEG220

320716

BLACK+DECKER

SAROKCSISZOLÓ 900W 125MM

KG912

302746

BLACK+DECKER

SKORPIÓFÛRÉSZ 400W

KS880EC

243270

BLACK+DECKER

SZALAGCSISZOLÓ 720W

KA86

243582

BLACK+DECKER

ÜTVEFÚRÓ 500W

KR504RE

246029

BLACK+DECKER

ÜTVEFÚRÓ 500W GYORSTOKMÁNNYAL

KR504CRE

259152

BLACK+DECKER

ÜTVEFÚRÓ 500W KOFFERBEN

KR504CRESK

270274

BLACK+DECKER

ÜTVEFÚRÓ 710W KOFFERBEN

CD714CRESK

293287

BLACK+DECKER

ÜTVEFÚRÓ 750W KOFFERBEN

KR705K

295564

 

 

 1. számú melléklet

A sorsjeggyel megnyerhető Tungsram termékek listája:

Tungsram LED Bright Stik

100 db

Villanykörte alakú USB memória 8GB tárhellyel kulcskarikán

200 db

Villanykörte alakú stresszlabda

200 db

Tungsram autós töltő

200 db

Tungsram összehajtható bevásárlótáska

200 db

Tungsram autóillatosító

200 db

 

Hasznos volt ez az oldal?

 • Kérdése van?

  Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére!
 • Országos szállítás

  Gyors és biztonságos. Termék kiszállítás az ország bármely területére.
 • Áruházi átvétel

  Az Ön által kiválasztott áruházunkban személyesen átveheti megrendelését.
 • Termékfoglalás

  A megrendelt terméket akár 5 napig lefoglaljuk Önnek!
 • Törzsvásárló

  Használja ki Ön is a Praktiker Plusz Törzsvásárlói Programunk előnyeit!
 • Fogyasztóbarát

  Fogyasztói jogról közérthetően. Rajzos tájékoztató az Ön jogairól!
 • Szakemberkereső

  Találja meg az Önnek megfelelő szakembert a fix24.hu segítségével