Oldal tetejére

JátékszabályzatA játékszabályzatot innen töltheti le: NE CSAK ÁLMODOZZON!” 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A „NE CSAK ÁLMODOZZON!” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.        A Praktiker Kft. (a továbbiakban Szervező) játékot hirdet „Ne csak álmodozzon“ címmel (a továbbiakban Játék), a jelen részvételi és adatkezelési nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban Játékszabályzat) foglalt feltételek mellett.

              A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott Clair & Curtis Communication Kft. (1024 Budapest, Retek u. 21-27) látja el.

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1.        A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá minden Magyarországon bejegyzett, Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás (a továbbiakban Játékos). A Játékos az online Regisztrációval a jelen Játékszabályzatot elfogadja.

2.2        A Játékban való részvétel feltételei:

A Játékos (i) személyesen bármely magyarországi Praktiker áruházban (a továbbiakban Áruház), vagy (ii) online (www.praktiker.hu oldalon keresztül) áruházi, személyes átvételi módot választva vagy (iii) telefonon (callcenteren keresztül) bonyolított vásárlással áruházi, személyes átvételi módot választva vásároljon legalább 1 db-ot a promócióban résztvevő cég (Keter Hungary Kft.) promócióban szereplő, az 1. számú mellékletben felsorolt termékeiből. Az első 6.000 Játékos - az alábbiakban megjelölt áruházi bontás szerint - minden egyes, a fenti feltételeknek megfelelő vásárlása esetén – abban az esetben is, amennyiben egyszerre több, a promócióban résztvevő terméket vásárolt, egy darab sorsjegyet kap (online és telefonos vásárlás esetén az áruházi átvétellel egyidejűleg, egyéb esetben a vásárlással egyidejűleg).

A Praktiker egyes áruházaiban rendelkezésre álló sorsjegyek darabszáma, melyek a Játékban való részvételre jogosítanak:

Áruház

TOTAL

M3

540

PÉCS

280

DEBRECEN

190

SZEGED

195

GYŐR

340

KECSKEMÉT

282

NYÍREGYHÁZA

226

MISKOLC

327

MESTER U

256

SZOMBATHELY

250

BÉCSI ŐT

642

BUDAÖRS

372

SZOLNOK

264

VECSÉS

243

ZALAEGERSZEG

171

KAPOSVÁR

146

VÁCI ÚT

394

BÉKÉSCSABA

261

SZÉKESFEHÉRVÁR

418

ESZTERGOM

203

 

6000

A Játékos sorsjegyen szereplő 8 jegyű kóddal a Játék időtartama alatt regisztráljon a https://www.praktiker.hu/nyeremenyjatek weboldalon (a továbbiakban Regisztrációs weboldal) melynek keretében megadja az alábbi adatait: név, emailcím, mobiltelefonszám, vagy vállalkozás esetén: cégnév, székhely, adószám, emailcím, mobiltelefonszám. A regisztrációt a Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadását követően a „REGISZTRÁLOK” gombra kattintva végezheti el (a továbbiakban Regisztráció). A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is játszhat, azonban egy kódot érvényesen csak egyszer regisztrálhat. A Regisztráció beérkezési időpontja a weboldalon való rögzítésének időpontja a weboldal szerverének belső órája szerint. Minden egyes sorsjegyen található kód feltöltése külön Regisztrációnak számít, abban az esetben is, ha a Játékos személye azonos. Amennyiben a Játékos több, az 1. számú mellékletben megjelölt terméket vásárol azonos bizonylattal, úgy egy darab sorsjegyre jogosult, így Regisztrációja az ugyanazon bizonylaton szereplő megvásárolt érintett termékek számától függetlenül a bizonylathoz kapott sorsjegyhez kapcsolódik és egy Regisztrációnak minősül.

A Regisztráció érvényességi feltétele, hogy a Játékos a sorsjegyet és a vásárlást igazoló bizonylatot a nyeremény átvételéig megőrizze és a Szervező részére bemutassa.

2.3.        A Játékban a Praktiker webshopjában (a www.praktiker.hu oldalon) vagy telefonon (callcenteren keresztül) leadott rendelések csak abban az esetben vesznek részt és az ilyen rendelések csak akkor jogosítanak sorsjegyre, ha az így megrendelt termékek átvétele valamelyik Praktiker áruházban, a vásárló által személyesen történik.

2.4.        A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.5.        Amennyiben a Játékos nem felel meg jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a Játékból kizárásra kerül.

2.6.        Szintén kizárásra kerülnek azon Játékosok, akik a weboldalt bizonyítható módon megpróbálják manipulálni (feltörni, adatokat megváltoztatni stb.).

2.7.        Az a Regisztráció, amely a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felel meg (ideértve az azonos kóddal való többszöri regisztrációt), továbbá amely esetében a Játékos a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot, valamint a sorsjegyet nem őrzi meg, érvénytelennek minősül, és a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.8.        Bármilyen módon hamisított vagy manipulált bizonylatok vagy sorsjegyek érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő bizonylat, illetve sorsjegy érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a bizonylat, illetve sorsjegy tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban a Szervező megítélése szerint csalást/hamisítást követ el.

2.9.        A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból a Regisztrációt, amennyiben a Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Regisztrációján feltüntetett személyes adatok nem valósak, tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

2.10.      A Regisztráció hiányosságáért/ hibájáért (pl. kódelírás, névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés stb.) a Szervező nem vállal felelősséget.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1.        A Játékban a 2019. június 13. és 2019. július 17. napja közötti vásárlások bizonylataival és ezen időtartam alatt kapott sorsjeggyel lehet részt venni, azzal, hogy a Játékban történő részvételhez szükséges Regisztrációnak legkésőbb 2019. július 17. napján 23:59:59 percig meg kell történnie.

 

 1. A NYEREMÉNY, SORSOLÁS, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

4.1.                A Játékban résztvevő Regisztrációk között egy darab fődíj (a továbbiakban Fődíj) kerül kisorsolásra:

                        - 200.000 Ft értékű Praktiker vásárlási utalvány, valamint 1 db Keter Bahamas Fiesta (brown - warm taupe) kertibútor garnitúra

4.2.        A sorsolás időpontja: 2019. július 19., péntek 9 óra. A sorsolás helyszíne: Praktiker Kft., 1095 Budapest, Mester u. 87. A sorsolás közjegyző jelenlétében, véletlenszerű kiválasztási módszerrel történik.

A sorsoláson a regisztrált kódok (sorsjegyek) közül egy darab nyertes, egy darab 1. számú és egy darab 2. számú tartaléknyertes sorsjegy kerül kisorsolásra a Fődíj tekintetében.

A Fődíj nyertesének (a továbbiakban mint Nyertes) és az 1. illetve 2. számú tartaléknyertesnek (a továbbiakban Tartaléknyertes) az a személy fog minősülni, aki a nyertesként (tartaléknyertesként) kisorsolt sorsjeggyel a Regisztráció során saját nevében regisztrált.

A Fődíj átvételének feltétele a regisztrált 8 számjegyű kódot tartalmazó kaparós sorsjegy és a vásárlást igazoló eredeti bizonylat együttes bemutatása. A sorsjegy vagy a vásárlást igazoló bizonylat elvesztése esetén felelősséget a Szervező nem vállal.

4.3.        Szervező a Nyertest a sorsolás napját követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mailen két alkalommal, illetve ennek sikertelensége esetén telefonon legfeljebb egy alkalommal. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyertes értesítését, annak sikertelensége esetén, további alkalmakkor is megkísérelje, legkésőbb a sorsolás napját követő 15. (tizenötödik) naptári napig. A Nyertes válasz e-mailben köteles az emailértesítés kézhezvételét vagy a telefonos értesítés esetén a telefoni értesítés megtörténtét az értesítés napját követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni (a továbbiakban Nyereményigénylés).

A Fődíj kizárólag 18 éven felüli személynek adható át, és ennek megfelelően a Nyertes köteles az értesítés kézhezvételét vagy a telefonos értesítés napját követő 15 (tizenöt) munkanapon belül a személyazonosságát érvényes személyes okmányokkal, és vállalkozás esetében a törvényes képviselői minőségét cégkivonattal, aláírási címpéldánnyal igazolni, továbbá a vásárláskor kapott bizonylatot és a sorsjegyet a Szervező részére átadni. 

4.4.        A Fődíj másra nem átruházható és készpénzre nem váltható. A nyereményadót a Szervező köteles megfizetni, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a Fődíjátvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

4.5.        Amennyiben

 1. a Fődíj Nyertesének Regisztrációja bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes a Játékból bármely egyéb okból kizárásra kerül,
 2. a Nyertes a fenti határidőn belül nem nyújtja be a Nyereményigénylést, vagy
 3. a Nyertes benyújtotta ugyan a Nyereményigénylést, azonban beigazolódik, hogy a Nyertes a jelen Játékszabályzatban megadott feltételeket nem teljesíti, így különösen is nem tudja bemutatni a nyertesként kisorsolt kódszámot tartalmazó sorsjegyet valamint a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot, vagy
 4. a Nyertes értesítése a sorsolást követő 15 (tizenöt) munkanapig sikertelen marad, vagy
 5. a Fődíj a Nyertes számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá

úgy a Nyertes automatikusan kizárásra kerül, és a Fődíj 1. számú Tartaléknyertese válik jogosulttá a sorsolt Nyereményre. Az 1. számú Tartaléknyertes értesítésére is a Nyertesre vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak. Amennyiben az 1. számú Tartaléknyertes a Nyertesre megjelölt okokból szintán kizárásra kerül, a Fődíj 2. számú Tartaléknyertese válik jogosulttá a sorsolt Nyereményre. Az 1. számú Tartaléknyertes értesítésére is a Nyertesre vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak

4.6.        A Szervező a Fődíj sorsolás eredményét a honlapján és facebook oldalán közzéteszi a Nyeremény átadásának napját követően, legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig. A nyilvánosságra hozatal során a Fődíj Nyertes neve és lakóhelye/székhelye (településnév) jelenik meg, amely közzétételhez valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel kifejezett és feltétel nélküli beleegyezését és hozzájárulását adja.

4.7.        Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Fődíjat nyilvános rendezvény keretében adja át a Nyertesnek, ahol a sajtó, illetve egyéb médiumok képviselői is jelen lehetnek, és az eseményről, így a Nyertesről is külön hozzájáruló nyilatkozata alapján hang- és képfelvétel készülhet. A sajtó képviselői önálló adatkezelők, így a Szervező nem felelős a sajtó adatkezelési tevékenységéért.

4.8.        Amennyiben bármely okból valamely Tartaléknyertes minősül Nyertesnek, rá értelemszerűen a Nyertesre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

 1. ADATVÉDELEM, VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1.        A Regisztrációhoz szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 1. nyertesség esetén a https://www.praktiker.hu oldalon vagy erről nyíló aloldalon, illetve a Szervező facebook oldalán nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) és – külön hozzájárulásuk alapján - a nyereményátadásról készült felvételeket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 2. megadott személyes adataikat a Szervező, mint Adatkezelő a jelen Játék lebonyolítása (beküldött Regisztrációk ellenőrzése, sorsolás, Fődíj átadása, nyereményadó megállapítása és nyilvántartása, továbbá az ezzel összefüggő számviteli kötelezettségek teljesítése), érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja hozzájárulásuk visszavonásáig, de legfeljebb Sorsolást követő napig, a Tartaléknyertesek esetén a nyeremény átadásának napjáig, a Nyertes esetében jogszabály alapján 8 évig az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdése c) pontja alapján, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint;
 3. a Nyertes külön hozzájáruló nyilatkozata alapján a Nyertesről a Fődíj átadása során kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználhat a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, azokat nyilvánossághoz közvetítheti, sokszorosíthatja, a készítéstől számított 5 évig;
 4. a Játékban való részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat és az abban foglalt adatkezelés minden rendelkezését.

5.2.        A Játék kapcsán megvalósuló adatkezelés tekintetében Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a Résztvevőket:

 1. Az adatkezelő adatai

Cégnév: Praktiker Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-669019

Székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.  

Telefonszám: 06.1.323.23.23

E-mail: info@praktiker.hu

Adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft., képviseli: Dr. Kulcsár Zoltán

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 06 20-444-3999; kulcsar.zoltan@ppos.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes, és előfeltétele a sikeres regisztrációnak és a nyeremény átadásának. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem vehet részt a játékokban.

III.          Az adatkezelés célja

A Játék lebonyolítása (beküldött Regisztrációk ellenőrzése, sorsolás, Fődíj átadása, nyereményadó megállapítása és nyilvántartása, továbbá az ezzel összefüggő számviteli kötelezettségek teljesítése).

 1. Az érintettek köre

A Játék II-ben regisztrált természetes személyek illetve vállalkozások esetében azok képviseletében eljáró kapcsolattartó személyek és képviseletre jogosult személyek.

 1. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti:

Természetes személy esetén:

 1. név; b) e-mail cím; c) mobiltelefonszám

Vállalkozás esetén:

 1. kapcsolattartó/képviselő emailcíme b) kapcsolattartó/képviselő mobiltelefonszáma;

illetve a sorsjegyen szereplő 8 jegyű kód.

 1. Az adatok továbbítása

A személyes adatok a NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft., 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A., illetve Clair & Curtis Communication Kft., 1024 Budapest, Retek u. 21-27. (a továbbiakban: Lebonyolító) mint adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Sorsolást követő 5. napig, a tartalékléknyertesek személyes adatai a Fődíj átadásáig, a Nyertes személyes adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Fődíj átadásának napjától számított 8 évig kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

VII. Az érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog
 2. b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga
 3. c) Helyesbítéshez való jog
 4. d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
 5. e) Tiltakozáshoz való jog
 6. f) Adatkezelés korlátozásához való jog
 7. g) Adathordozhatósághoz való jog
 8. h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja
 9. i) panasz benyújtásának joga.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő info@praktiker.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 1095 Budapest, Mester u. 87.   szám alatti postacímére küldheti meg írásban.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a fent megadott elérhetőségek bármelyikén.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

VIII. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Fődíj átadása előtt kérelmezi.

 1. Hírlevél

A Játékos önkéntesen, külön hozzájárulásával engedélyt adhat ahhoz, hogy a Praktiker Kft. részére a jövőben hírlevelet küldjön.

Amennyiben a Játékos a hozzájárulását megadja, úgy a https://www.praktiker.hu/adatvedelem címen elérhető Adatkezelési tájékoztató 2.23. pontjában foglaltak szerint történik az adatok további kezelése.

A hírlevélre történő feliratkozás nem feltétele a Játékban való részvételnek.

 

5.3.        A Szervező részletes Adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.praktiker.hu/adatvedelem honlapon.

5.4.        A jelen Játékszabályzat a Nyeremény átadásának napjáig a https://www.praktiker.hu/jatekszabalyzat címen elérhető el.

 

 

 1. FELELŐSSÉG

6.1.        A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

6.2.        A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.praktiker.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, informatikai támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak például a Nyereményt illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

6.3.        A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen a Regisztráció késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

6.4.        A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, Nyereménye megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

6.5.        A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.  Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertesség esetén jogosult ellenőrizni.

6.6.        Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.        Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

7.2.        A Szervező jelen Játékszabályzat és a Játékban megnyerhető Nyeremények körének egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.

 

Budapest, 2019. június 04.

 

Praktiker Kft.

Szervező

 1. számú melléklet

A nyereményjátékban résztvevő termékek listája. számú melléklet

Szállító megnevezés

Cikkmegnevezés1

Cikkszám

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA BAHAMAS FIESTA SZET

311385

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA BAHAMAS FIESTA SZET

311383

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ FACTOR 8X6 MŰANYAG  

297267

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ MŰA. OAKLAND 7511   

304826

KETER HUNGARY KFT.

KERTI TALICSKA 50L MŰANYAG        

285531

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA ,,BAHAMAS" GRAFIT 

311372

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA ,,BAHAMAS" BARNA  

311371

KETER HUNGARY KFT.

KERTI TÁROLÓ MŰANYAG "MARVEL"     

299220

KETER HUNGARY KFT.

KERTI BÚTOR SZETT ,,ORLANDO" GRAFIT

311365

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA ROSARIO GRAFIT    

311307

KETER HUNGARY KFT.

KÜLTÉRI TÁROLÓ MŰANY. ˝STORE IT OUT

285535

KETER HUNGARY KFT.

KÜLTÉRI SZEMETES TÁROLÓ           

304827

KETER HUNGARY KFT.

KOMPOSZTTÁROLÓ 320L MŰANYAG ˝ECO˝ 

290978

KETER HUNGARY KFT.

KERTI BÚTOR SZETT ORLANDO CAPPUCINO

311366

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ FACTOR 6X6 MŰANYAG  

297266

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA TARIFA LOUNGE SZETT

311379

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG "MANOR" 4X3 

304820

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG FACTOR 8X8  

304822

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ MANOR 4X6-OS MŰANYAG

297395

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA MOOREA SZETT      

319822

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA CALIFORNIA CAPUCCIN

280741

KETER HUNGARY KFT.

KERTI TÁROLÓDOBOZ MŰANYAG"BRUSHWOOD

299222

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL ELISE OVÁL FEHÉR MŰANYAG   

291553

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK MALLORCA ALACSONYTÁMLÁS FEHÉR

291559

KETER HUNGARY KFT.

KERTI PAD TÁROLÓVAL EDEN GARDEN   

291543

KETER HUNGARY KFT.

KERTI TALICSKA 150L MŰANYAG       

296153

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL GYEREK"MONOBLOCK KIDS TABLE"

299254

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK IBIZA MAGASTÁMLÁS CAPPUCCINO 

299206

KETER HUNGARY KFT.

KOMPOSZTTÁROLÓ 650L"MEGA COMPOSTER"

295744

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK ALACSONYTÁMLÁS DANTE CAPPUCINO

299846

KETER HUNGARY KFT.

KREATÍV ASZTAL 79X56X50CM 2 SZÉKKEL

289295

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA DELANO FIESTA SZETT

311380

KETER HUNGARY KFT.

JÁTSZÓHÁZ MAGIC 110X110X146CM     

289294

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK ALACSONYTÁMLÁS DANTE  GRAFIT 

294752

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK BONAIRE MAGASTÁMLÁS FEHÉR    

291562

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG ˝MANOR˝     

285533

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ "M CYLINDER PLANTER"   

311308

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY PACIFIC BARNA           

281285

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL ELISE OVÁL CAPPUCCINO      

326937

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ "S CYLINDER PLANTER"   

299228

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK IBIZA MAGASTÁMLÁS GRAFIT     

291567

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK GYEREK"MONOBLOCK KIDS CHAIR" 

299255

KETER HUNGARY KFT.

TÁROLÓ SZEKRÉNY "RATTAN STYLE"BARNA

311393

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL LISA KEREK FEHÉR MŰANYAG   

291550

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK BONAIRE MAGASTÁMLÁS GRAFIT   

299203

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK GYEREK "MONOBLOCK KIDS CHAIR"

299247

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA2 "SALEMO" SZETT   

319810

KETER HUNGARY KFT.

TÁROLÓ SZEKRÉNY "RATTAN STYLE"BARNA

311392

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK MAGASTÁMLÁS *ARUBA* GRAFIT   

299201

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK GYEREK"MONOBLOCK KIDS CHAIR" 

299257

KETER HUNGARY KFT.

KASPÓ FÜGGŐ RATTAN STYLE          

311361

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL MELODY QUARTET ANTRACIT    

281284

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL GYEREK"MONOBLOCK KIDS TABLE"

299246

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ CUBE L  MŰANYAG FAHATÁSÚ

311431

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY ROMA ZÖLD               

299251

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL ELISE OVÁL ZÖLD MŰANYAG    

291554

KETER HUNGARY KFT.

BBQ ASZTAL "UNITY XL"             

311370

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL LISA KEREK ZÖLD MŰANYAG    

291551

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK MALLORCA ALACSONYTÁMLÁS ZÖLD 

291560

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL ELISE OVÁL GRAFIT MŰANYAG  

299238

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK MAGASTÁMLÁS *ARUBA* ZÖLD     

299200

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK MAGASTÁMLÁS MINESOTA ANTRACIT

280743

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK MAGASTÁMLÁS *ARUBA* FEHÉR    

299199

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL GYEREK"MONOBLOCK KIDS TABLE"

299256

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL MELODY ANTRACIT            

280746

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY FLORIDA FEHÉR           

281286

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK BONAIRE MAGASTÁMLÁS ZÖLD     

291563

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ "L CYLINDER PLANTER"   

311309

KETER HUNGARY KFT.

CUBE PUFF PÁRNÁVAL BARNA/TAUPE    

322211

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL ˝FUTURA˝ MŰANYAG 165X95X75CM

294496

KETER HUNGARY KFT.

KERTI TÁROLÓDOBOZ MŰANYAG"ROCKWOOD"

299221

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK MALLORCA ALACSONYTÁMLÁS GRAFIT

299204

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ CUBE MŰANYAG FAHATÁSÚ  

291548

KETER HUNGARY KFT.

KERTI TÁROLÓS ASZTAL GRAFIT       

299216

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL MELODY CAPPUCCINO          

299239

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA "JAZZ" SZETT      

311374

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY SPÁRTA GRAFIT           

299248

KETER HUNGARY KFT.

GYEREK TALICSKA "KIDDIE'S GO"     

299245

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK CORSICA 5 POZÍCIÓS ZÖLD      

291566

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE MŰANYAG 28X28X18CM

311362

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE MŰANYAG 28X28X19CM

299232

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ RAINBOW MŰANYAG 3DB    

291547

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL LISA KEREK GRAFIT MŰANYAG  

299237

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE MŰANYAG 28X28X18CM

311310

KETER HUNGARY KFT.

PALÁNTÁZÓ G-ROW MŰANYAG BARNA     

291578

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE MŰANYAG 28X28X19CM

291549

KETER HUNGARY KFT.

PÁRNATARTÓ BARNA MŰRATTAN HATÁSÚ  

280718

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚR CORFU BARNA MŰRATTAN

280722

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA PROVANCE BARNA    

280736

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA PROVANCE ANTRACIT 

280737

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY DAYTONA ANTRACIT        

280738

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA CALIFORNIA BARNA  

280740

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA CALIFORNIA GRAFIT 

280742

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK 5.POZÍCIÓS MONTREAL GRAFIT   

280745

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚR LAGO MAXI RELAX    

281278

KETER HUNGARY KFT.

FOTEL CORFU DUO MŰRATTAN HATÁSÚ   

281394

KETER HUNGARY KFT.

KREATÍV JÁTÉK MEGA DO 73X22X17CM  

289296

KETER HUNGARY KFT.

KERTI TALICSKA 50L MŰANYAG        

290976

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA PROVANCE CAPPUCINO

290981

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL ˝DANTE˝ MŰANYAG 160X90X73CM

290986

KETER HUNGARY KFT.

FOTEL IOWA GRAFIT MŰRATTAN        

291537

KETER HUNGARY KFT.

KERTI TÁROLÓ PACK&GO MŰANYAG FEKETE

291541

KETER HUNGARY KFT.

KERTI PAD TÁROLÓVAL BRIGHTWOOD BOX

291542

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ IVY  MŰANYAG           

291544

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK SANTORINI MAGASTÁMLÁS FEHÉR  

291556

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK CORSICA 5 POZÍCIÓS FEHÉR     

291565

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL BALKON NAPOLI ANTRACIT     

291569

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL BALKON OREGON FEHÉR-TAUPE  

291570

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK BALKON TACOMA TAUPE          

291571

KETER HUNGARY KFT.

KERTI TÁROLÓS ASZTAL BARNA MŰRATTAN

291579

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ FUSION 757 MŰANYAG  

297244

KETER HUNGARY KFT.

FOTEL IOWA CAPPUCCINO MŰRATTAN    

299202

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK BALKON TACOMA CAPPUCINO      

299209

KETER HUNGARY KFT.

SZÉK HARMONY ALACSONTÁMLÁS FEHÉR  

299212

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL HARMONY FEHÉR              

299214

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ MŰANYAG "EASY GROW"    

299225

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL BALKON OREGON CAPPUCCIONO  

299234

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ IVY  MŰANYAG           

299235

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA CORONA CAPPUCCINO 

299240

KETER HUNGARY KFT.

BALKON SZETT "BISTRO SET"   BARNA 

299241

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL MELODY QUARTET CAPPUCCINO  

299242

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA CORFU RELAX SET   

299243

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY ROMA FEHÉR              

299250

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY ROMA GRAFIT             

299253

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL GYEREK  "CONSTRUCT TABLE"  

299258

KETER HUNGARY KFT.

GYEREKHÁZ "FOLDABLE"              

299259

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA ,,ORLANDO"  BARNA 

303121

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY ,,DAYTONA"  FEHÉR       

303778

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG MANOR 6X8DD 

304821

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG FACTOR 8X11 

304823

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ MŰA. OAKLAND 757    

304824

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ MŰA. OAKLAND 759    

304825

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE 'L' 54X5X20,4CM  

307951

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE 'L' 54X5X20,4CM  

307953

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE 'L' 54X5X20,4CM  

307955

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE 'L' 54X5X20,4CM  

307956

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE 'M' 36X36X22,5CM 

307961

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE 'M' 36X36X22,5CM 

307970

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE 'S' 28X28X18CM   

307972

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE 'S' 28X28X18CM   

307981

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ COZIE 'S' 28X28X18CM   

307984

KETER HUNGARY KFT.

KERÍTÉSELEM  MALAGA   S.SZÜRKE    

309187

KETER HUNGARY KFT.

KERÍTÉSELEMHEZ KIEGÉSZÍTŐ SZETT   

309191

KETER HUNGARY KFT.

ASZTAL "FUTURA" MŰANYAG 165X95X75CM

311306

KETER HUNGARY KFT.

KASPÓ "CONIC" RATTAN HATÁSÚ MŰA.  

311363

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY DAYTONA CAPPUCINO       

311364

KETER HUNGARY KFT.

ÜLŐKE "KNIT" HOMOK                

311368

KETER HUNGARY KFT.

ÜLŐKE "KNIT" LILA                 

311369

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA "BLUES" SZETT     

311377

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA BAHAMAS RELAX SZETT

311381

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA BAHAMAS RELAX SZETT

311382

KETER HUNGARY KFT.

KERTI PAD 3 SZEMÉLYES "WLF TRIPLE"

311390

KETER HUNGARY KFT.

GYEREKASZTAL "CREATIVE FUN TABLE" 

311429

KETER HUNGARY KFT.

GYEREK TALICSKA "KIDDIE'S GO"     

311430

KETER HUNGARY KFT.

KERTI GARNITÚRA "MODUS" SZETT     

319811

KETER HUNGARY KFT.

FOTEL VERMONT GRAFIT/VILÁGOSSZÜRKE

322209

KETER HUNGARY KFT.

FOTEL VERMONT CAPPUCCINO/HOMOK    

322210

KETER HUNGARY KFT.

KERTI BÚTOR GARNITÚRA MONTERO     

322212

KETER HUNGARY KFT.

COLUMBIA 5 RÉSZES SZETT           

322221

KETER HUNGARY KFT.

COLUMBIA 9 RÉSZES SZETT           

322223

KETER HUNGARY KFT.

CIRCA WOOD TÁROLÓ 140L BARNA      

322227

KETER HUNGARY KFT.

CAPRI TÁROLÓ 305L SÖTÉT SZÜRKE    

322228

KETER HUNGARY KFT.

GYEREKJÁTÉK "FUNTIVITY"           

322230

KETER HUNGARY KFT.

DECO KOMPOSZTÁLÓ ALJJAL 340L      

322231

KETER HUNGARY KFT.

GYEREKJÁTÉK "FUNTIVITY"           

322232

KETER HUNGARY KFT.

BALKON SZETT "ORLANDO" CAPPUCINO/ 

322778

KETER HUNGARY KFT.

BELTÉRI TÁROLÓ "MAGIX" MŰANYAG    

326879

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ SCALA 6X5 VILÁGOS-  

326930

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ SCALA 6X8 VILÁGOS-  

326931

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ OAKLAND 1175SD BARNÁS

326932

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ ARTISAN 7X7 BARNÁS  

326933

KETER HUNGARY KFT.

SZERSZÁMOSHÁZ ARTISAN 9X7 BARNÁS  

326934

KETER HUNGARY KFT.

TÁROLÓDOBOZ JAVA RATTAN 850L BARNA

326935

KETER HUNGARY KFT.

TÁROLÓLÁDA ROCKWOOD 570L BARNA    

326936

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY JAIPUR CAPPUCCINO SZÍNŰ 

326976

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY JAIPUR SZÜRKE SZÍNŰ     

326978

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY JAIPUR BARNA SZÍNŰ      

326979

KETER HUNGARY KFT.

NAPOZÓÁGY JAIPUR SZÜRKE, PÁRNÁVAL 

326980

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ "SMITHY PATIO" 35CM 21L

326986

KETER HUNGARY KFT.

VIRÁGTARTÓ "SMITHY PATIO" 50CM 66L

326987

KETER HUNGARY KFT.

KÜLTÉRI MŰANYAG TÁROLÓ "ONTARIO"  

327396

Hasznos volt ez az oldal?

 • Kérdése van?

  Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére!
 • Országos szállítás

  Gyors és biztonságos. Termék kiszállítás az ország bármely területére.
 • Áruházi átvétel

  Az Ön által kiválasztott áruházunkban személyesen átveheti megrendelését.
 • Termékfoglalás

  A megrendelt terméket akár 5 napig lefoglaljuk Önnek!
 • Törzsvásárló

  Használja ki Ön is a Praktiker Plusz Törzsvásárlói Programunk előnyeit!
 • Fogyasztóbarát

  Fogyasztói jogról közérthetően. Rajzos tájékoztató az Ön jogairól!
 • Szakemberkereső

  Találja meg az Önnek megfelelő szakembert a fix24.hu segítségével