14 napos elállás

Amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) 20. § értelmében. 

Hol és milyen határidőben élhet a fogyasztó az elállási jogával?

A fogyasztó elállhat a visszaigazolással létrejött szerződéstől a vevőszolgálati telefonszámunkon (+36 80 32 32 32) megtett szóbeli nyilatkozatával, vagy email címünkre ( info@praktiker.hu), küldött  vagy személyesen bármelyik Praktiker Áruházban részünkre átadott írásbeli nyilatkozatával 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - az áru visszaküldésével. Az elállási nyilatkozat mintáját ITT éri el.  A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a
- I. termék átvételének napjától számított 14 napon belül
- II. több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi,
- III. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a Praktiker Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Praktiker Kft. megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

A termék visszaküldése

Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Praktiker Kft-nek vagy a Praktiker Kft. által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó - a 11. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Praktiker Kft-nek a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:
Praktiker Kft.
1095 Budapest, Mester u. 87.
Továbbá az összes alábbiakban felsorolt magyarországi Praktiker áruházba, melyek listáját ITT találja.

Az elállás jogkövetkezményei

Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő, azaz amennyiben a termék sérülésmentes és azon legfeljebb csak a kipróbáláshoz (vagyis a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához) szükséges használati nyomok fedezhetők fel, úgy a teljes vételár visszajár, ellenkező esetben a Praktiker Kft. értékcsökkenés érvényesítésére tarthat igényt. A fogyasztó viseli a termék visszaszolgáltatásából eredő közvetlen költségeket (így az újbóli szállítás díját). A Praktiker Kft. a visszaszállítás bonyolításában a vásárló kérésére, a vásárló költségén, segédkezik.

Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a Praktiker Kft. kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a Praktiker Kft. saját költségén visszafuvarozza a terméket.

A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási nyilatkozat közlésekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Praktiker Kft. nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Praktiker Kft. mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Praktiker Kft. kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Praktiker Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Mely esetekben nem érvényesíthető az elállási jog?

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Praktiker Kft. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Praktiker Kft. által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;


Helyettesítő termék

Ha a Praktiker Kft. a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a vásárlót megillető elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Praktiker Kft-t terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a Praktiker Kft. a vásárlót egyértelműen és pontosan tájékoztatja.

Hasznos volt ez az oldal?

Iratkozz fel hírlevelünkre

és értesülj akcióinkról az elsők között!