Oldal tetejére

Adatvédelem

Frissítés dátuma: 2017. február 17.

TARTALOM
1. Bevezetés.
2. Definíciók.
3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama.

Áruházi adatkezelések.
3.1. Vásárlói adatok.
3.2. Megrendelés.
3.3. Áruhitel.
3.4. Hulladék leadása.
3.5. Szolgáltatás megrendelése.
3.6. Szerviz szolgáltatás.
3.7. Ajándékutalványok, kuponok átvétele.
3.8. Ajándékok átvétele.
3.9. Utánfutó kölcsönzése.
3.10. Légkondícionáló értékesítés.
3.11. Vásárlók könyve.
3.12. Minőségi kifogások kezelése.
3.13. Talált tárgyak.
3.14. Az áruházakban elérhető Wifi szolgáltatás.
3.15. Parkoló igénybevétele.
3.16. Házhozszállítás.

praktiker.hu
3.18. A praktiker.hu szerver naplózása.
3.19. A praktiker.hu saját cookie kezelése.
3.20. Külső szolgáltatók cookie kezelése a praktiker.hu honlapon.
3.21. Webáruház regisztráció.
3.22. Hírlevél.
3.23. Vélemény.

Nyereményjátékok
3.24. Nyereményjáték a Facebookon.

Vagyonvédelem
3.25. Elektronikus megfigyelőrendszer.
3.26. POSeidon.

Kapcsolat
3.27. Telefonbeszélgetések rögzítése.
3.28. A Praktiker Kft. ügyféllevelezése.

Egyéb adatkezelések
4. A személyes adatok tárolásának módja,  az adatkezelés biztonsága.
5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége.
6. Jogorvoslati lehetőségek

A Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Praktiker Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.praktiker.hu/adatvedelem címen.

A Praktiker Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Praktiker Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Praktiker Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Praktiker Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Posta tv.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.);
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
 • 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet – a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi;
2.11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

A Praktiker Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Praktiker Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. VÁSÁRLÓI ADATOK

A Praktiker Kft. a vásárlói adatokat AS400 nevű ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok az AS400 rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.
Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. áruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. 

A kezelt adatok köre: tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén név, cím és adószám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, Lyoness vásárlói kártya használata esetén Lyoness kártyaszám.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.

Adattovábbítás:

 • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé,
 • Lyoness vásárlói kártya használata esetén bizonylatszám, dátum, időpont, árrés százalék, Lyoness kártyaszám a Lyoness Hungary Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 101-103.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Iron Mountain Kft.

1093 Budapest, Czuczor u. 10.

az áruházakban keletkező dokumentumok archiválása, megsemmisítése

All for One Steeb AG

Gottlieb-Manz-Str. 1. 70794 Filderstadt-Bernhausen, Németország

AS400 ügyviteli rendszer működtetése, adminisztrációja, fejlesztése

Szintézis Informatikai Zrt.

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

kasszarendszer üzemeltetése

3.2. MEGRENDELÉS

A Praktiker Kft. áruházaiban készleten nem lévő, forgalmazott terméket a vásárlók megrendelhetik.
Az adatkezelés célja: rendelésfelvétel, megrendelések teljesítése, vásárlók kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, megszólítás, név, cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, vevőszám, hozzájárulás az adatok elektronikus feldolgozásához, hozzájárulás reklám küldéséhez (a jelen tájékoztató 3.22. fejezete)

Az adatkezelés időtartama: a megrendeléstől számított 72 óra, de legfeljebb a megrendelés leadásától számított 90 nap.

3.3. ÁRUHITEL 

A Praktiker Kft. a Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) függő ügynökeként áruhitel szolgáltatást nyújt. Az áruhitel igénylése során megvalósított adatkezelés tekintetében a Budapest Bank Zrt. minősül adatkezelőnek.
Az adatkezelés célja: a vásárlók részére Hpt. 10. § (1) bek. ab) pontja szerinti függő ügynöki tevékenység végzése során hitel ügyintézése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a termékek ára, adatai, dátum, aláírás, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, munkáltatói igazolás és telefonszámla szkennelt példányai, illetve az azokon szereplő adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • az adatok azonnal átadásra kerülnek a Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) részére;
 • a hiteligénylés elutasítása esetén a dokumentumokat az áruházakban megsemmisítik.

Az áruhitel igénylésével kapcsolatos adatkezelésről részletesen a Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) ad tájékoztatást.

3.4. HULLADÉK LEADÁSA

A Praktiker Kft. áruházaiban a vásárlóknak lehetőségük van elektromos, elektronikus hulladék leadására.
Az adatkezelés célja: elektromos, elektronikus hulladék leadásának dokumentálása, vásárlók kiszolgálása, utalvány kiállítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, az áruház száma, a hulladékbirtokos neve, lakcíme, aláírása, a leadott berendezések adatai, sorszám, a kapott utalvány sorszáma, értéke szerepel.
Az adatkezelés időtartama: a megrendeléstől számított öt év.


3.5. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

A Praktiker Kft. áruházaiban a vásárlók bútorlap méretrevágás szolgáltatást is rendelhetnek. A méretrevágás szolgáltatást a Praktiker Kft. nyújtja.
Az adatkezelés célja: szállítási megrendelések teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: sorszám, a megrendelő áruház kódja, a rendelés dátuma, a megrendelt szolgáltatás megnevezése, értéke, az esetleges megjegyzések, a vásárló törzsvásárlói státusa, a vásárló neve, telefonszáma, az áru adatai, a teljesítés várható időpontja, az eladó és a vásárló aláírása, illetve a teljesítés igazolására szolgáló aláírás és annak dátuma.
Az adatkezelés időtartama: a megrendeléstől számított három munkanap.

3.6. SZERVÍZ SZOLGÁLTATÁS

Ha a Praktiker Kft. áruházaiba a vásárló szervizigénnyel visszahoz egy olyan terméket, melynek gyártója saját szervizhálózatot üzemeltet.
Az adatkezelés célja: szerviz szolgáltatás teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése.

A kezelt adatok köre: az áruház száma, a szervizlap sorszáma, a szerviz neve, telefonszáma, a vásárló neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, az áru megnevezése, a fizetési bizonylat száma, a vásárlás időpontja, a vételár, az átadott tartozékok, a vásárlói kifogás leírása, a javítás jellege (garanciális, a fogyasztó költségére, áruházi saját vagy szavatossági), várható szervizdíj, a vásárló által elfogadott maximális díj, a termék átvételének időpontja, jármű esetén kilométeróra állása, a vásárló kérése az összeg túllépése esetén, szervizbe küldés időpontja, módja (futár, posta, szervizautó, szállító képviselője), a kijavított termék átvételének időpontja, a hiba oka, a kijavítás módja, a szervizlap kiállításának dátuma, az áruházi munkatárs és a vásárló aláírása.

Az adatkezelés időtartama: a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján három év.

Adattovábbítás: minden adat a javítást végző szerviz felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

3.7. AJÁNDÉKUTALVÁNYOK, KUPONOK ÁTVÉTELE

A Praktiker Kft. által szervezett akciókban résztvevő vásárlók ajándékutalvány, kupon átvételére válhatnak jogosulttá.
Az adatkezelés célja: ajándékutalványok átvételének igazolása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: sorszám, áruházszám, dátum, a kiadott utalvány sorszáma, címlete, darabszáma, értéke, a blokk száma, a pénztáros azonosítója, a kupon sorszáma, értéke, a vásárló neve, lakcíme, aláírása.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

3.8. AJÁNDÉKOK ÁTVÉTELE 

A Praktiker Kft. által szervezett akciókban résztvevő vásárlók ajándékok átvételére válhatnak jogosulttá.
Az adatkezelés célja: ajándékok átvételének igazolása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: sorszám, az áruház száma, az akció időtartama, megnevezése, az ajándékátadás dátuma, az ajándék megnevezése, mennyisége, a kapcsolódó vásárlás blokk/számlaszáma, a vásárló neve, címe, aláírása.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

3.9. UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉSE 

A Praktiker Kft. áruházaiban a vásárlók utánfutót kölcsönözhetnek.
Az adatkezelés célja: szállítási megrendelések teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosító szám, kölcsönbevevő neve, címe, aláírása, telefonszáma, személyi igazolvány érvényességének dátuma, jogosítvány érvényességének dátuma.
Az adatkezelés időtartama: a kölcsönzés dokumentumai tekintetében öt év, a kölcsönzéshez kapcsolódó számla tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése szerinti nyolc év.

3.10. LÉGKONDÍCIONÁLÓ ÉRTÉKESÍTÉS 

A Praktiker Kft. áruházaiban légkondícionáló berendezés értékesítése esetén a vásárlónak végfelhasználói tanúsítványt kell aláírnia a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján.
Az adatkezelés célja: klímavédelmi adatbázis vezetése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: sorszám, név, dátum, aláírás, valamint a beszerelt légkondícionáló berendezés adatai.
Az adatkezelés időtartama: öt év.


3.11. VÁSÁRLÓK KÖNYVE

A Praktiker Kft. áruházaiban elhelyezésre került egy-egy vásárlók könyve.
Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. áruházai által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő észrevételek kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adat.
Az adatkezelés időtartama: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

3.12. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE 

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. által eladott ingó dolgokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása.
Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.

3.13. TALÁLT TÁRGYAK

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. területén talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a találó értesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 5:54. §-a.
A kezelt adatok köre: a találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, a raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő aláírása.
Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.

3.14. AZ ÁRUHÁZAKBAN ELÉRHETŐ WIFI SZOLGÁLTATÁS

A Praktiker Kft. áruházai a vásárlók részére WiFi1 kapcsolaton keresztül internetelérést biztosítanak az Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) hálózati szolgáltatásának igénybevételével.
A hálózat használata korlátozott, a csatlakozástól számított hatvan perc elteltével a szolgáltató bontja az internetkapcsolatot. A Praktiker Kft  elsősorban az internet kapcsolat biztosítása és a hálózati korlátozások érvényesülése érdekében a hálózatra csatlakozott vagy a csatlakozást megkísérlő készülékeik – ezáltal felhasználóik – adatait kezeli. Önmagában a WiFi jeladó hatókörébe került, de csatlakozni nem kívánó eszközökről nem történik adatgyűjtés.
Az adatkezelés célja: a WiFi hálózati szolgáltatás nyújtása, a felhasználók belépésének adminisztrációja, a felhasználási időkorlát ellenőrzése és érvényesítése, a vásárló/WiFi felhasználó által tett nyilatkozat megőrzése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: csatlakozás helyszíne (üzlet azonosítója), dátum, időpont, a felcsatlakozott eszköz MAC címe2, a felcsatlakozáskor kapott hálózati azonosító (IP cím3), az eszköz típusa, operációs rendszere és böngészője illetve a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: harminc nap.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

S&T Consulting Hungary Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

WiFi hálózati szolgáltatás technikai hátterének biztosítása

3.15. PARKOLÓ IGÉNYBEVÉTELE

A Praktiker Kft. 1034 Bécsi út 136. és 1095 Mester u. 87. alatti áruházainak parkolója térítés ellenében vehető igénybe. A parkolók be- és kilépési pontjain kamerás rendszámfelismerő és képrögzítő rendszer üzemel.
Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. területén található parkoló igénybevételéhez kapcsolódó parkolási szolgáltatás teljesítése, dokumentálása, parkolójegyek kezelése, érvényesítése, a parkoló járművek biztonságának növelése, bűncselekmények megelőzése és felderítése, számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
A kezelt adatok köre: sorszám, bérletes felhasználók esetén a belépésre jogosító közelítő kártya száma, a be- és kilépés helye, dátuma, időpontja, a fizetés adatai (összeg, dátum, időpont, bizonylatszám), valamint a behajtó gépjármű forgalmi rendszáma, márkája, típusa, színe és a felvételen látszódó egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

a parkoló üzemeltetésében részt vevő vagyonőr vállalkozás

XX

a kezelői számítógépen a teljes parkolási rendszer felügyelete, kézi beavatkozás szükség esetén

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

3.16. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

A Praktiker Kft. áruházaiban a vásárlók házhozszállítási, összeszerelési szolgáltatást rendelhetnek. A házhozszállítás és összeszerelés teljesítése során megvalósított adatkezelés tekintetében a szállítást, összeszerelést végző vállalkozások minősülnek adatkezelőnek.
Az adatkezelés célja: szállítási megrendelések teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: sorszám, dátum, számlaszám vagy blokk adatok (pénztárgép, pénztáros, tranzakció száma), a vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, a szállítás időpontja, esetlegesen felvitt egyéb információ, a szállítás/bútorösszeszerelés címe, a számla, fuvarjegyzék száma, a termékek adatai és a vásárló aláírása.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Adatfeldolgozók minden szolgáltatás tekintetében:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Iron Mountain Kft.

1093 Budapest, Czuczor u. 10.

az áruházakban keletkező dokumentumok archiválása, megsemmisítése

All for One Steeb AG

Gottlieb-Manz-Str. 1. 70794 Filderstadt-Bernhausen, Németország

AS400 ügyviteli rendszer működtetése, adminisztrációja, fejlesztése

Szintézis Informatikai Zrt.

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

kasszarendszer üzemeltetése

[1] WiFi: Vezeték nélküli internetes kommunikációt biztosító hálózati szabvány. A WiFi hálózati kártyával rendelkező számítástechnikai eszközök, mobiltelefonok vezeték nélkül képesek az internetre csatlakozni.
[2] MAC cím: A WiFi hálózatra csatlakozó eszközök hálózati kártyáinak egyedi azonosítója. Mivel a MAC cím alkalmas az internetre felcsatlakozott eszköz azonosítására, alkalmassá válik az eszköz használójának az azonosítására is, különösen, ha a hálózat használatakor további adatokat ismer meg a használóról az adatkezelő (meglátogatott oldalak címe, az internet használat időpontja, stb.).
[3] IP cím: Olyan számsorozat, mellyel a hálózatra fellépő felhasználók eszközei egyértelműen azonosíthatók.

3.17 A PRAKTIKER.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

Az Emarsys marketingautomatizálási szoftver üzemeltetőjével, az Emarsys eMarketing Systems AG-val (Märzstrasse 1., 1150 Bécs, Ausztria) közös adatkezelés.
A www.praktiker.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a vásárlói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe és az azon eltöltött idő, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa, verziója, geolokáció, internetszolgáltató adatai, illetve a felhasználók keresései.
Az adatkezelés időtartama: két év.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Praktiker Magyaország Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.praktiker.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást. 
A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: emarsys.com, gemius.pl.

Az emarsys.com szolgáltatója az Emarsys eMarketing Systems AG (Märzstrasse 1., 1150 Bécs, Ausztria), melynek adatkezeléseiről a https://www.emarsys.com/en-uk/privacy-policy/ címen érhető el részletes tájékoztatás.

A gemius.pl szolgáltatója a Gemius S.A. (ul. Postępu 18B Budynek Orion, 9 piętro 02-676 Varsó, Lengyelország), melynek adatkezeléséről a http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html címen érhető el részletes tájékoztatás.

A praktiker.hu honlapon a felhasználók kereséseit a Prefixbox Ltd (22 Vereker Road, London W14 9JS, Egyesült Királyság) rögzíti. A Prefixbox Ltd adatkezeléseiről a https://www.prefixbox.com/TermsOfService címen érhető el részletes tájékoztatás.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Szintézis Informatikai Zrt.

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

Invitel Távközlési Zrt.

2040 Budaörs,

Puskás Tivadar u. 8-10.

online tárhely biztosítása

3.18. A PRAKTIKER.HU SAJÁT COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása (PHPSESSID).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID)

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Szintézis Informatikai Zrt.

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

Invitel Távközlési Zrt.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.

online tárhely biztosítása

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

3.19. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE A PRAKTIKER.HU HONLAPON

Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A praktiker.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t (_ga, két év; _gat, 10 perc).

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/, címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is. Szintén célzott, személyre szabott remarketing hirdetések kiszolgálását végzi, cookie-k kezelése segítségével az RTB House szolgáltató is. Az adatkezelésről, a cookie használat feltételeiről, valamint az elleni tiltakozás, leiratkozás módjáról az adatkezelő a https://www.rtbhouse.com/privacy/ címen ad tájékoztatást.

A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Szolgáltató

Süti neve

doubleclick.net

test_cookie

google.com

NID

google.com/analytics

_ga,

_gat

google.com/analytics/tag-manager/

_dc_gtm_UA-2143282-2

prefixbox.com

1e056aa2-3efd-c2c7-4dd6-111c2913d66f_pfb_event_nr,

ARRAffinity,

_pfbuid,

_pfbsesid

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

3.20 WEBSHOP REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: a Praktiker webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direkt marketing tartalmú megkeresések, a Praktiker törzsvásárlói programban való részvétel, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a vásárlások értékének követése az azonnali kedvezmények nyújtása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, titulus, név, születési dátum, e-mail cím, jelszó, cím, választott áruház, mobil és vezetékes telefonszám, a vásárlások adatai (dátum, termékek megnevezése, értéke), a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező regisztrációk során megadott adatok tekintetében 24 óra,
 • a direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított öt év,
 • a vásárlások adatai tekintetében Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.

Adattovábbítás:

 • bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé,
 • termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke a DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.), a Magyar Posta Zrt. (Budapest, Dunavirág u. 2-6.) felé,
 • Pick Pack Pont szolgáltatás igénybevétele esetén a vásárló neve, a rendelés értéke a szolgáltatást üzemeltető Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás u. 39.) felé,
 • csomagterminál szolgáltatás igénybevétele esetén a vásárló neve, a rendelés értéke a FoxPost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.) felé,
 • csomagautomatás kézbesítés választása esetén a vásárló neve, a rendelés értéke a Magyar Posta Zrt. (Budapest, Dunavirág u. 2-6.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a DPD Hungária Kft., a Magyar Posta Zrt., a Sprinter Futárszolgálat Kft. és a FoxPost Zrt. tekintetében pedig a Posta tv. 54. § (1) bekezdése.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva,
 • a praktiker.hu honlapon a felhasználói profilba belépve,
 • e-mail útján az info@praktiker.hu címen, továbbá
 • postai úton a Praktiker Kft. 1095 Budapest, Mester u. 87. címen.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Szintézis Informatikai Zrt.

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

Invitel Távközlési Zrt.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.

online tárhely biztosítása

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

3.21. HÍRLEVÉL

A Praktiker Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a praktiker.hu weboldalon és partnerei weboldalain. Az Emarsys marketingautomatizálási szoftver követi a felhasználók aktivitását a weboldalon, a Praktiker Facebook oldalán, illetve a kiküldött hírlevelekben is. A rendszer a gyűjtött adatok alapján egyedi termékajánlásokat, hirdetéseket jelenít meg a honlapon, valamint a felhasználók által meglátogatott más weboldalakon elhelyezett displayeken.

A Praktiker Kft. hírlevelére a praktiker.hu weboldalon lehet regisztrálni.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása, valamint harmadik fél reklámját is tartalmazó személyre szabott hirdetések saját vagy partner oldalon való megjelenítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó hírlevélmegnyitástól, adatfrissítéstől számított 24 hónap.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva,
 • a praktiker.hu honlapon a felhasználói profilba belépve,
 • e-mail útján az info@praktiker.hu címen, továbbá
 • postai úton a Praktiker Kft. 1095 Budapest, Mester u. 87. címen.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Szintézis Informatikai Zrt.

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

Invitel Távközlési Zrt.

2040 Budaörs,

Puskás Tivadar u. 8-10.

online tárhely biztosítása

Emarsys eMarketing Systems AG

Märzstrasse 1., 1150 Bécs, Ausztria

a hírlevélküldő Emarsys rendszer szolgáltatása

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

3.22 VÉLEMÉNY

A Praktiker Kft. webáruházában minden termék adatlapján megtalálható a bejelentkezett felhasználók számára elérhető „Vélemények” funkció. Vélemény adása során az írásban (termék választásának oka, előnyei, hátrányai), illetve 1-5 skálán adott számszerű véleménnyel együtt az értékelő vezetéknevének első betűje és keresztneve kerül nyilvánosságra hoztalra a honlapon. A felhasználóknak lehetőségük van nevük nyilvánosságra hozatala nélkül is értékelést adni.

A Praktiker Kft. további, jelen tájékoztatóban nem szereplő nyereményjátékai lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében az érintett játékok szabályzatai, adatkezelési tájékoztatói az irányadók.

Amennyiben a nyereményjáték során a részt vevő hozzájárulását adja reklám célú üzenetek küldéséhez, úgy ezen adatkezelésre a jelen tájékoztató 3.22. pontja vonatkozik.

3.23 NYEREMÉNYJÁTÉKOK A FACEBOOKON

A Praktiker Kft. a https://www.facebook.com/praktikermagyarorszag címen szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. által a https://www.facebook.com/praktikermagyarorszag címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, termékek tesztelése, értékelése, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, az átvett eszköz neve, típusa, cikkszáma, dátum, aláírás a szöveges értékelésben megadott egyéb személyes adatok, a nyertesek aláírása, a játékos fényképe, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatok törlésének határideje:

 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó hírlevélmegnyitástól, adatfrissítéstől számított 24 hónap,
 • a tesztelésre jelentkező, de nem kiválasztott játékosok adatai a kiválasztást követően haladéktalanul törlésre kerülnek,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre.

Nyilvánosságra hozatal: a termékek értékelésében megadott személyes adatok a praktiker.blog.hu és a https://www.facebook.com/praktikermagyarorszag oldalakon.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Szintézis Informatikai Zrt.

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

Be Social Kft.

1037 Budapest, Seregély u. 3-5.

nyereményjáték lebonyolítása, a Facebook oldalra érkező kérdések megválaszolása

3.24 ELEKTROMIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

A Praktiker Kft. áruházaiban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a parkolókban, a kasszákra, a főinformációra, az áruátvétel területére, illetve az eladótérben egyes termékcsoportokra irányítva. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk a pénztárnál elhelyezett tájékoztatóban olvashatók.

Az áruházakban élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozások áruházanként eltérőek.
Az áruházakban élőerős őrszolgálatot lát el a
- Valton Hungary Kft. (1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.), vagy a
- Rokko Security Hungária Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 2/a. 5. em. 502.).
Az élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozás megnevezéséről áruházanként ad a Praktiker Kft. tájékoztatást. Az egyes áruházakban rögzített felvételekkel megvalósított adatkezelés az érintett áruházban élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozással közös adatkezelés.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, a vagyon, valamint jelentős értékű készpénz védelme, veszélyes anyag őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Praktiker Kft. területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Praktiker Kft. területére való belépéssel, a parkoló használatával, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a.
A kezelt adatok köre: a Praktiker Kft. területére belépő, valamint a parkolót használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek. c) és d) pont].
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az áruházakban található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.
Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének megtekintésére kizárólag a Praktiker Kft. és az áruházban élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozás erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a Praktiker Kft. erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.
Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

ADT-Fire & Security Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.

elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer kiépítése, karbantartása

Alarm Wachter Kft.

4026 Debrecen, Péterfia u. 30.

elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer kiépítése, karbantartása

Őrmester Nyrt.

1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer kiépítése, karbantartása

Az elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer kiépítését, karbantartását végző vállalkozások áruházanként eltérőek. Az elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer kiépítését, karbantartását végző vállalkozás megnevezéséről áruházanként ad a Praktiker Kft. tájékoztatást.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

Az érintett jogai: Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

3.25. POSeidon

A Praktiker Kft. Vecsés, 2220 Fő utca 246-248. és Budapest, 1034 Bécsi út 136. alatti áruházaiban POSeidon rendszer működik.

A vásárlás során keletkezett pénztárgépi adatállományt – a nyugtán is szereplő adatokkal – és a videofelvételeket a POSeidon rendszer összekapcsolja és értékeli. A POSeidon rendszer adatkezeléséről bővebb információt a http://www.poseidonsystem.hu/index.php/hu/poseidon-control-system/ címen olvashat.

Az adatkezelés célja: a vagyon és jelentős értékű készpénz védelme, veszélyes anyagok őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Praktiker Kft. fenti áruházaiban történő vásárlással.
A kezelt adatok köre: a Praktiker Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai, tranzakció száma, dátuma és időpontja, blokk tartalma (vásárolt termék megnevezése, mennyisége, vételára.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek. c) és d) pont].

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Justice Security Kft.

1131 Budapest, Rokolya utca 1-13. 5. em.

a POSeidon rendszer kiépítése, üzemeltetése, karbantartása

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

3.26. TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

A Praktiker Kft. ügyfélszolgálati feladatait a Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft. (1134 Budapest, Tüzér u. 39.) látja el. Az ügyfélszolgálatra érkező hívások rögzítésre kerülnek.

Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok, a hívás dátuma, időpontja.
Az adatok törlésének határideje: három év.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft.

1134 Budapest, Tüzér u. 39.

ügyfélszolgálat üzemeltetése

Virtual Call Center Kft.

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

telefonbeszélgetések rögzítése, tárolása

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

3.27 A PRAKTIKER KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

A Praktiker Kft. ügyfélszolgálati feladatait Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft. (1134 Budapest, Tüzér u. 39.) látja el. Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, valamint a Vevőszolgálat menüpontban található űrlap segítségével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Praktiker Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft.

1134 Budapest, Tüzér u. 39.

ügyfélszolgálat üzemeltetése

Virtual Call Center Kft.

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

SMS üzenetek továbbítása

Iron Mountain Kft.

1093 Budapest, Czuczor u. 10.

az áruházakban keletkező dokumentumok archiválása, megsemmisítése

Invitel Távközlési Zrt.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.

online tárhely biztosítása

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Praktiker Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Praktiker Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, fióktelepein, adatfeldolgozóinál, valamint
Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) 1108 Budapest, Kozma u. 2. alatti szervertermében,
az Emarsys rendszer adatai az Emarsys eMarketing Systems AG (Märzstrasse 1., 1150 Bécs, Ausztria)szerverein,
a Prefixbox Ltd adatai pedig a West Europe Data Center, Microsoft (Amszterdam, Hollandia) szerverparkjában  találhatók meg.

A Praktiker Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Praktiker Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Praktiker Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Praktiker Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Praktiker Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Praktiker Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Praktiker Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Mester u. 87.
Cégjegyzékszám: 01-09-669019
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12136849-2-44
Telefonszám: 06-80/32-32-32
E-mail: info@praktiker.hu

Belső adatvédelmi felelős neve: Dr. Kulcsár Zoltán
Telefonszáma: 06.20.444.3999
E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a Praktiker Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Praktiker Kft. költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:
A Praktiker Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:
A Praktiker Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Praktiker Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:
A Praktiker Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

A Praktiker Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Praktiker Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Praktiker Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:
A Praktiker Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben a Praktiker Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 
Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.
Adatvédelem - http://www.ppos.hu

Hasznos volt ez az oldal?

 • Kérdése van?

  Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére!
 • Országos szállítás

  Gyors és biztonságos. Termék kiszállítás az ország bármely területére.
 • Áruházi átvétel

  Az Ön által kiválasztott áruházunkban személyesen átveheti megrendelését.
 • Termékfoglalás

  A megrendelt terméket akár 5 napig lefoglaljuk Önnek!
 • Törzsvásárló

  Használja ki Ön is a Praktiker Plusz Törzsvásárlói Programunk előnyeit!
 • Fogyasztóbarát

  Fogyasztói jogról közérthetően. Rajzos tájékoztató az Ön jogairól!
 • Szakemberkereső

  Találja meg az Önnek megfelelő szakembert a fix24.hu segítségével