Oldal tetejére

Adatvédelmi irányelvek

Frissítés dátuma: 2020. február 11.

Tartalom.

 1. Bevezetés

 2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Áruházi adatkezelések

2.1.       Vásárlói adatok

2.2.       Lyoness kártya

2.3.       Megrendelés

2.4.       Áruhitel

2.5.       Hulladék leadása

2.6.       Szolgáltatás megrendelése, méretre vágás

2.7.       Szerviz szolgáltatás

2.8.       Ajándékok átvétele

2.9.       Utánfutó kölcsönzése

2.10.    Tűzifa értékesítés

2.11.    Légkondicionáló értékesítés

2.12.    Vásárlók könyve

2.13.    Minőségi kifogások kezelése

2.14.    Talált tárgyak

2.15.    Az áruházakban elérhető WiFi szolgáltatás

2.16.    Parkoló igénybevétele

2.17.    Házhozszállítás

2.18.    A praktiker.hu és harmadik fél szervereinek naplózása

2.19.    A praktiker.hu saját cookie kezelése

2.20.    Külső szolgáltatók cookie kezelése a praktiker.hu honlapon

2.21.    Webáruház regisztráció

2.22.    Praktiker Plusz Törzsvásárlói Program

2.23.    Webáruház vásárlás

2.24.    Megbízható Bolt Program

2.25.    Hírlevél

2.26.    Chatbot szolgáltatás praktiker.hu oldalon

2.27.    Minőségi kifogások online benyújtása

2.28.    Vélemény

2.29.    Termékértesítő, készleten nem lévő termék

Nyereményjátékok

2.30.    Nyereményjáték a Facebookon

Vagyonvédelem

2.31.    Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer

2.32.    POSeidon

Kapcsolat

2.33.    Telefonbeszélgetések rögzítése

2.34.    A Praktiker Kft. ügyféllevelezése

2.35.    Partner kapcsolattartói adatkezelés

Egyéb adatkezelések.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 2. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 3. érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek.

A Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Praktiker Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.praktiker.hu/adatvedelem címen.

A Praktiker Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

A Praktiker Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Praktiker Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Praktiker Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

A Praktiker Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről (Kertv.);
 • évi XXXVII. törvény – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (Erdőtv.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.);
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (Szav. r.);
 • 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet – a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről (F-ÜHG r.);
 • 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet – a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól
  (Fa. r.).

A Praktiker Kft. a vásárlói adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok az elektronikus rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. áruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén név, cím és adószám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód. 

Az adatkezelés időtartama:
a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. 

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló nem kaphat névre szóló számlát. 

Adattovábbítás:

 • bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges
[GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]. 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Iron Mountain Kft.

1093 Budapest, Czuczor u. 10.

az áruházakban keletkező dokumentumok archiválása, megsemmisítése

Laurel Számítástechnikai Kft.

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.

kasszarendszer üzemeltetése

Kulcs-Soft Nyrt.

1022 Budapest, Törökvész u. 30/a.

könyvelési rendszer üzemeltetése

A Praktiker kasszarendszerében a vásárlók Lyoness kártyájukat használhatják, azzal azonban sem fizetni, sem kedvezményt érvényesíteni nem lehet.

Az adatkezelés célja: a Lyoness kártya használatának dokumentálása, kedvezmények, pénzvisszatérítések céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: bizonylatszám, dátum, időpont, árrés százalék, Lyoness kártyaszám. 

Az adatkezelés időtartama:

 • a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló nem kapja meg a Lyoness kártya használatához kapcsolódó kedvezményeket, pénzvisszatérítéseket. 

Adattovábbítás:

 • Lyoness vásárlói kártya használata esetén bizonylatszám, dátum, időpont, árrés százalék, Lyoness kártyaszám a Lyoness Hungary Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 101-103.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges
[GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]. 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Iron Mountain Kft.

1093 Budapest, Czuczor u. 10.

az áruházakban keletkező dokumentumok archiválása, megsemmisítése

Laurel Számítástechnikai Kft.

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.

kasszarendszer üzemeltetése

Kulcs-Soft Nyrt.

1022 Budapest, Törökvész u. 30/a.

könyvelési rendszer üzemeltetése

2.3. MEGRENDELÉS

A Praktiker Kft. áruházaiban készleten nem lévő, forgalmazott terméket a vásárlók megrendelhetik.

Az adatkezelés célja: rendelésfelvétel, megrendelések teljesítése, vásárlók kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges
[GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, megszólítás, név, cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, vevőszám, hozzájárulás az adatok elektronikus feldolgozásához, hozzájárulás reklám küldéséhez (a jelen tájékoztató 2.26. fejezete).

Az adatkezelés időtartama:

 • a megrendeléstől számított 72 óra, de legfeljebb a megrendelés leadásától számított 90 nap. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló nem adhat le megrendelést.

2.4. ÁRUHITEL 

A Praktiker Kft. az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 21.) függő ügynökeként áruhitel szolgáltatást nyújt. Az áruhitel igénylése során megvalósított adatkezelés tekintetében az OTP Bank Nyrt. minősül adatkezelőnek. A Praktiker Kft. ezen adatkezelés esetén adatfeldolgozóként jut az adatok birtokába.

Az adatkezelés célja: a vásárlók részére Hpt. 10. § (1) bek. ab) pontja szerinti függő ügynöki tevékenység végzése során hitel ügyintézése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a termékek ára, adatai, dátum, aláírás, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, munkáltatói igazolás, folyószámla kivonat és telefonszámla szkennelt példányai, illetve az azokon szereplő adatok. 

Az adatkezelés időtartama:

 • az adatok azonnal átadásra kerülnek az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 21.) részére;
 • a hiteligénylés továbbítása után a dokumentumok szkennelt példányait az áruházakban törlik. 

Az áruhitel igénylésével kapcsolatos adatkezelésről részletesen az OTP Bank Nyrt.
(1051 Budapest, Nádor u. 21.) ad tájékoztatást. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló nem vehet igénybe áruhitelt.

2.5. HULLADÉK LEADÁSA

A Praktiker Kft. áruházaiban a vásárlóknak lehetőségük van elektromos, elektronikus hulladék leadására.
Az adatkezelés célja: elektromos, elektronikus hulladék leadásának dokumentálása, vásárlók kiszolgálása, utalvány kiállítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, az áruház száma, a hulladékbirtokos neve, lakcíme, aláírása, a leadott berendezések adatai, sorszám, a kapott utalvány sorszáma, értéke szerepel.
Az adatkezelés időtartama: a megrendeléstől számított öt év.


2.6. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE, MÉRETRE VÁGÁS

A Praktiker Kft. áruházaiban a vásárlók bútorlap méretrevágás szolgáltatást is rendelhetnek. A méretrevágás szolgáltatást a Praktiker Kft. nyújtja.
Az adatkezelés célja: szállítási megrendelések teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: sorszám, a megrendelő áruház kódja, a rendelés dátuma, a megrendelt szolgáltatás megnevezése, értéke, az esetleges megjegyzések, a vásárló törzsvásárlói státusa, a vásárló neve, telefonszáma, az áru adatai, a teljesítés várható időpontja, az eladó és a vásárló aláírása, illetve a teljesítés igazolására szolgáló aláírás és annak dátuma.
Az adatkezelés időtartama: a megrendeléstől számított három munkanap.

2.7. SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS

Ha a Praktiker Kft. áruházaiba a vásárló szervizigénnyel visszahoz egy olyan terméket, melynek gyártója saját szervizhálózatot üzemeltet, a Praktiker Kft. szervizlapot állít ki.

Az adatkezelés célja: szerviz szolgáltatás teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja] és a vásárló neve, címe, az áru megnevezése, a vételár, a vásárlás időpontja, a vásárlói kifogás leírása, a kijavítás módja, a szervizlap kiállításának dátuma adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Szav. r. 4. § (1) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: az áruház száma, a szervizlap sorszáma, a szerviz neve, telefonszáma, a vásárló neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, az áru megnevezése, a fizetési bizonylat száma, a vásárlás időpontja, a vételár, az átadott tartozékok, a vásárlói kifogás leírása, a javítás jellege (garanciális, a fogyasztó költségére, áruházi saját vagy szavatossági), várható szervizdíj, a vásárló által elfogadott maximális díj, a termék átvételének időpontja, jármű esetén kilométeróra állása, a vásárló kérése az összeg túllépése esetén, szervizbe küldés időpontja, módja (futár, posta, szervizautó, szállító képviselője), a kijavított termék átvételének időpontja, a hiba oka, a kijavítás módja, a szervizlap kiállításának dátuma, az áruházi munkatárs és a vásárló aláírása.

Az adatkezelés időtartama:

 • a Szav. r. 4. § (6) bekezdése alapján három év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló nem veheti igénybe a szerviz szolgáltatást. 

Adattovábbítás:

 • minden adat a javítást végző szerviz felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]. 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

DPD Hungária Kft.

1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.

csomagszállítás

2.8. AJÁNDÉKOK, ÁTVÉTELE

A Praktiker Kft. által szervezett akciókban résztvevő vásárlók ajándékok átvételére válhatnak jogosulttá.

Az adatkezelés célja: ajándékok átvételének igazolása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: sorszám, az áruház száma, az akció időtartama, megnevezése, az ajándékátadás dátuma, az ajándék megnevezése, mennyisége, a kapcsolódó vásárlás blokk/számlaszáma, a vásárló neve, címe, aláírása.

Az adatkezelés időtartama:

 • a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló nem veheti át az ajándékot.

2.9. UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉSE 

A Praktiker Kft. áruházaiban a vásárlók utánfutót kölcsönözhetnek.

Az adatkezelés célja: szállítási megrendelések teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosító szám, kölcsönbevevő neve, címe, anyja neve, aláírása, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama:

 • a kölcsönzés dokumentumai tekintetében öt év 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló nem veheti igénybe az utánfutó-kölcsönzés szolgáltatást.

2.10. ZÜZIFA ÉRTÉKESÍTÉSE 
A Praktiker Kft. áruházaiban tűzifa értékesítése esetén a szállítójegyet kell kitölteni.

Az adatkezelés célja: faválaszték származásának igazolása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel az Erdőtv. 90. § (1) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: sorszám, a vevő neve, címe, a feladás és az átvétel helye, az átvevő neve, címe, számla sorszáma, EKÁER azonosító szám, fuvarozó neve, székhelye, menetlevél száma, szállítási távolság, kilométeróra állása induláskor, a szállító jármű és a pótkocsi rendszáma, a szállított termék megnevezése, fafaj kódja, mennyisége, mértékegysége, a tömegmérés helye, mérlegtanúsító jel, hitelesítési bizonylat azonosító száma, a tűzifa tájékoztató átvételéről szóló nyilatkozat, árutömeg-bizonylat, vagy nyilatkozat azonosítója, a kiállítás dátuma, a szállításra átvétel időpontja, a szállító aláírása, a szállítás indulási és érkezési dátuma, időpontja, az átvétel dátuma, időpontja, az átvevő aláírása.

Az adatkezelés időtartama:

 • öt év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló nem tudja igazolni a vásárolt tűzifa eredetét.

2.11. LÉGKONDÍCIONÁLÓ ÉRTÉKESÍTÉS 
A Praktiker Kft. áruházaiban légkondicionáló berendezés értékesítése esetén a vásárlónak végfelhasználói tanúsítványt kell aláírnia a F-ÜHG rendelet 22. § (1) bekezdése alapján.

Az adatkezelés célja: klímavédelmi adatbázis vezetése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a F-ÜHG r. 22. § (1) bekezdésére, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, az adatkezelés ugyanis a szerződés teljesítéséhez is szükséges.

A kezelt személyes adatok típusa: sorszám, a Klímaszerelési nyilatkozaton a vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, aláírása, a telepítés címe, dátum, valamint a beszerelt légkondicionáló berendezés adatai.

Az adatkezelés időtartama:

 • öt év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vásárolhat légkondicionáló berendezést. 

Adattovábbítás:

 • minden adat a klímaszerelést végző vállalkozás felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

2.12. VÁSÁRLÓK KÖNYVE
 

A Praktiker Kft. áruházaiban elhelyezésre került egy-egy vásárlók könyve a vásárlói észrevételek rögzítése céljából.

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. vásárlóinak az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszainak és javaslatainak bejegyzése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Kertv. 5. § (4) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adat, illetve visszavét esetén a termék adatai, a vásárló neve, címe.

Az adatkezelés időtartama:

 • a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében öt év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Praktiker Kft. nem tud személyre szóló választ adni a bejegyzést író vásárlónak. 

Adattovábbítás:

 • minden adat a minőségbiztosítási feladatok ellátását végző Horváth és Németh Kft. (2092 Budakeszi, Tavasz u. 19.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Praktiker Kft.-nek jogos érdeke fűződik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos vásárlói panaszok és javaslatok szakszerű kivizsgálásához.

2.13. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE 

Minőségi kifogások és panasz esetén a Praktiker áruházakban minőségi kifogásiról szóló jegyzőkönyvet (Jegyzőkönyv vásárlói kifogás elintézéséről) vesznek fel.

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal, valamint az általa eladott ingó dolgokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye és ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje, a jegyzőkönyvvezető neve és aláírása.

Az adatkezelés időtartama:

 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait. 

Adattovábbítás:

 • minden adat a minőségbiztosítási feladatok ellátását végző Horváth és Németh Kft. (2092 Budakeszi, Tavasz u. 19.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Praktiker Kft.-nek jogos érdeke fűződik a minőségi kifogások kezeléséhez. 

3.13. TALÁLT TÁRGYAK

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. területén talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a találó értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Ptk. 5:54. §-ára.

A kezelt személyes adatok típusa: a találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, a raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő aláírása.

Az adatkezelés időtartama:
az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.

2.15. AZ ÁRUHÁZAKBAN ELÉRHETŐ WIFI SZOLGÁLTATÁS

A Praktiker Kft. áruházai a vásárlók részére WiFi[1] kapcsolaton keresztül internetelérést biztosítanak az Invitech Megoldások Zrt. (2040 Budaörs, Edison u. 4.) hálózati szolgáltatásának igénybevételével.

A hálózat használata korlátozott, a csatlakozástól számított hatvan perc elteltével a szolgáltató bontja az internetkapcsolatot. A Praktiker Kft. az internet kapcsolat biztosítása és a hálózati korlátozások érvényesülése érdekében a hálózatra csatlakozott vagy a csatlakozást megkísérlő készülékeik – ezáltal felhasználóik – adatait kezeli. A WiFi jeladó hatókörébe került, de csatlakozni nem kívánó eszközökről is történik adatgyűjtés. 

Az adatkezelés célja: a WiFi hálózati szolgáltatás nyújtása, a felhasználók belépésének adminisztrációja, a felhasználási időkorlát ellenőrzése és érvényesítése, a vásárló/WiFi felhasználó által tett nyilatkozat megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: csatlakozás helyszíne (üzlet azonosítója), dátum, időpont, a felcsatlakozott eszköz MAC címe[2], a felcsatlakozáskor kapott hálózati azonosító (IP cím[3]), az eszköz típusa, operációs rendszere és böngészője illetve a meglátogatott oldal címe. 

Az adatkezelés időtartama:

 • harminc nap. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja igénybe venni a WiFi szolgáltatást.

[1] WiFi: Vezeték nélküli internetes kommunikációt biztosító hálózati szabvány. A WiFi hálózati kártyával rendelkező számítástechnikai eszközök, mobiltelefonok vezeték nélkül képesek az internetre csatlakozni.

[2] MAC cím: A WiFi hálózatra csatlakozó eszközök hálózati kártyáinak egyedi azonosítója. Mivel a MAC cím alkalmas az internetre felcsatlakozott eszköz azonosítására, alkalmassá válik az eszköz használójának az azonosítására is, különösen, ha a hálózat használatakor további adatokat ismer meg a használóról az adatkezelő (meglátogatott oldalak címe, az internet használat időpontja, stb.).

[3] IP cím: Olyan számsorozat, mellyel a hálózatra fellépő felhasználók eszközei egyértelműen azonosíthatók.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

S&T Consulting Hungary Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

WiFi hálózati szolgáltatás technikai hátterének biztosítása

Invitech Megoldások Zrt.

2040 Budaörs, Edison u. 4.

hálózati szolgáltatások biztosítása

2.16. PARKOLÓ IGÉNYBEVÉTELE

A Praktiker Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 136. és 1095 Budapest, Mester u. 87. alatti áruházainak parkolója térítés ellenében vehető igénybe. A parkolók be- és kilépési pontjain kamerás rendszámfelismerő és képrögzítő rendszer üzemel.

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. területén található parkoló igénybevételéhez kapcsolódó parkolási szolgáltatás teljesítése, dokumentálása, parkolójegyek kezelése, érvényesítése, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: sorszám, bérletes felhasználók esetén a belépésre jogosító közelítő kártya száma, a be- és kilépés helye, dátuma és időpontja, a fizetés adatai (összeg, dátum, időpont, bizonylatszám), valamint a behajtó gépjármű forgalmi rendszáma, márkája, típusa, színe és a felvételen látszódó egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja igénybe venni a parkolót.

2.17. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

A Praktiker Kft. áruházaiban a vásárlók a Praktiker Kft.-n keresztül, vagy önállóan házhozszállítási, összeszerelési szolgáltatást rendelhetnek. A házhozszállítási, összeszerelési szolgáltatás Praktiker Kft.-n keresztüli megrendelés alapján végző Boy Szállítási és Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 30. DC3. ép.) adatfeldolgozónak minősül. A házhozszállítás és összeszerelés teljesítése során megvalósított adatkezelés tekintetében a szállítást, összeszerelést nem a Praktiker Kft. megrendelése, hanem a vásárló közvetlen megkeresése alapján végző vállalkozások önálló adatkezelőnek minősülnek.

Az adatkezelés célja: szállítási megrendelések teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosító, dátum, eladó neve, szállítás dátuma, a vásárló neve, telefonszáma, aláírása, szállítási cím, esetlegesen felvitt egyéb információ, az áru neve, EAN kódja, mennyisége és számlaszám, az árukiadás dátuma, a szállító autó rendszáma, a biztonsági őr, az árukiadó és átvevő aláírása, az áruház kódja, a rendelés dátuma, a szállítóval történő egyeztetés ténye, a személy és az időpont megjelölésével, a megrendelt szolgáltatások megnevezése, értéke, az áru adatai, a szállítás címe és a megjegyzésben megadott egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja igénybe venni a házhozszállítási szolgáltatást. 

Adatfeldolgozók minden szolgáltatás tekintetében:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Iron Mountain Kft.

1093 Budapest, Czuczor u. 10.

az áruházakban keletkező dokumentumok archiválása, megsemmisítése

Laurel Számítástechnikai Kft.

8000 Székesfehérvár,

Gyümölcs u. 4-6.

kasszarendszer üzemeltetése

Boy Szállítási és Szolgáltató Kft.

2310 Szigetszentmiklós,

Leshegy u. 30. DC3. ép.

szállítási, összeszerelési szolgáltatás

Praktiker.hu online adatkezelések

 PRAKTIKER.HU

2.18 A PRAKTIKER.HU ÉS HARMADIK FÉL SZERVEREINEK NAPLÓZÁSA

A www.praktiker.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe és az azon eltöltött idő, a felhasználó számítógépének IP címe[1], operációs rendszerének és böngészőjének típusa, verziója, illetve a felhasználók keresései. 

Az adatkezelés időtartama:

 • egy hónap. 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Praktiker Magyarország Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. 

A www.praktiker.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást. 

A Praktiker Kft. igénybe veszi a Google-jelek (Google Signals) szolgáltatását is azon látogatói esetében, akik a Google-nél lévő személyes fiókjukban bekapcsolták a Hirdetések személyre szabása beállítást.

A Google személyre szabott hirdetések megjelenítésével, az összefüggő adatkezelésekkel, és a funkció kikapcsolásával kapcsolatosan az adatkezelő a következő címen nyújt tájékoztatást:

https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=hu

 A honlapon térképet jelenít meg a maps.google.com címen elérhető szolgáltató, a katalógusok megjelenítése érdekében pedig az issuu.com címen elérhető szolgáltató honlapjához kapcsolódik a felhasználó számítógépe. Az egyes termékek oldalán megjelenik a fix24.hu szakember ajánló oldalra mutató hivatkozás. 

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: techwave.hu, rtbhouse.com.

Az rtbhouse.com adatkezeléséről a https://www.rtbhouse.com/privacy/ címen érhető el részletes tájékoztatás.

A praktiker.hu honlapon a felhasználók kereséseit a Prefixbox Ltd (22 Vereker Road, London W14 9JS, Egyesült Királyság) rögzíti. A Prefixbox Ltd adatkezeléseiről a https://www.prefixbox.com/TermsOfService címen érhető el részletes tájékoztatás. 


A Praktiker Kft. push értesítések küldéséhez a OneSignal szolgáltatását veszi igénybe a mobil applikációiban. A OneSignal adatkezeléséről a
https://onesignal.com/privacy_policy címen érhető el részletes tájékoztatás.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár,

Távirda u. 2. A. ép. 2. em. 1.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

Invitech Megoldások Zrt.

2040 Budaörs, Edison u. 4.

online tárhely biztosítása

Techwave Hungary Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 6. em.

ajánló rendszer üzemeltetése a honlapon

Google LLC

CA 94043 Mountain View

1600 Amphitheatre Parkway,

Amerikai Egyesült Államok[2]

analitikai szolgáltatások nyújtása a praktiker.hu weboldalon

RTB House SA

02-626 Varsó, Al. Niepodległości 69

METRON Building, Lengyelország

 

a praktiker.hu oldal felhasználóinak követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése

[1] IP cím: Olyan számsorozat, mellyel a hálózatra fellépő felhasználók eszközei egyértelműen azonosíthatók.

[2] A Google LLC részese a Privacy Shield adatvédelmi keretrendszernek, melyet az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma az Európai Bizottsággal konzultálva dolgozott ki azért, hogy a részt vevő vállalatok a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmi szintet biztosítsanak az EU-ból továbbított személyes adatoknak. Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatával kapcsolatos információk elérhetők itt.

2.19. A PRAKTIKER.HU SAJÁT COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása (PHPSESSID), a felhasználó azonosítása a bejelentkezések miatt (_pfbuid), A/B testeléshez (_prefixboxVariant), az adott felhasználó adott sessionön belüli műveletei számának számolása (c363f7a5-f7c0-fae3-43df-6cc4a85292b4_pfb_event_nr), a felhasználó azonosítása (_gaexp), (_dc_gtm_UA-2143282-2), (_gat_UA-2143282-2), (_ga), (_gid), (CDSDevice), (CDSSession), (lastRTBSource), (OMActionByScore-AB-test) (Osiris-History), (Osiris-AbsoluteValue-History), (optiMonkClient), (optiMonkSession), (scarab.visitor).

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, illetve az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. 

Az adatkezelés időtartama:

 • a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID, optiMonkSession);
 • egy perc (_dc_gtm_UA-2143282-2, _gat_UA-2143282-2);
 • tíz perc (_pfbsesid, c363f7a5-f7c0-fae3-43df-6cc4a85292b4_pfb_event_nr);
 • egy nap (_prefixboxVariant, _gid);
 • két nap (lastRTBSource);
 • 69 nap (_gaexp);
 • egy év (scarab.visitor);
 • két év (_pfbuid, _ga);
 • négy év (optiMonkClient);
 • negyven év (CDSDevice, CDSSession, OMActionByScore-AB-test, Osiris-History, Osiris-AbsoluteValue-History). 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár,

Távirda u. 2. A. ép. 2. em. 1.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

OneSignal, Inc.

2850 S Delaware St Ste 201
San Mateo, CA 94403 United States

a praktiker mobil alkalmazásaiban push üzenetek továbbítása a felhasz- nálók felé

Invitech Megoldások Zrt.

2040 Budaörs, Edison u. 4.

online tárhely biztosítása

 A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. 

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

2.20. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE A PRAKTIKER.HU HONLAPON

Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják. 

A praktiker.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t (_ga, két év; _gat, 10 perc).

A szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyeznek el az alábbi címen elérhető külső szolgáltatók: creativecdn.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, scarabresearch.com, w55c.net, techwave.hu, hotjar.com. 

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/, címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 

A Praktiker Kft. igénybe veszi a Google-jelek (Google Signals) szolgáltatását is azon látogatói esetében, akik a Google-nél lévő személyes fiókjukban bekapcsolták a Hirdetések személyre szabása beállítást.

A Google személyre szabott hirdetések megjelenítésével, az összefüggő adatkezelésekkel, és a funkció kikapcsolásával kapcsolatosan az adatkezelő a következő címen nyújt tájékoztatást:

https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=hu 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google – bejelentkezett fiók esetén elérhető – Hirdetési beállításaiban is.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

2.21 WEBSHOP REGISZTRÁCIÓ

A praktiker.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges. Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat, és regisztrációs profiljukkal bevásárlólistát tudnak összeállítani, és vásárlásaikat is nyomon tudják követni.

Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

A vásárlással kapcsolatos adatkezelésről a jelen tájékoztató 2.23. pontjában olvashat bővebben.

A regisztrációs folyamatos során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Praktiker Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.26. pontja szerint is kezeljük az adatait. 

Az adatkezelés célja: a Praktiker webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlói kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, titulus, név, születési dátum, e-mail cím, jelszó, cím, választott áruház, mobil és vezetékes telefonszám, a vásárlások adatai (dátum, termékek megnevezése, értéke), a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, arra vonatkozó adat, hogy a felhasználó mikor, milyen kategóriát, terméket böngészett utoljára, illetve, hogy a felhasználó hány hírlevelet nyitott meg, mi volt az utolsó amit nyitott, a levelekben hányszor kattintott és azt, hogy aktivitása hogyan viszonyul a többi kontaktéhoz, további, tervezett adatok, pl. tervez-e felújítást.

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező regisztrációk során megadott adatok tekintetében 24 óra,
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított öt év. 

Az adatok törlése és módosítása:

 • A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni felhasználói fiókjába belépve a „Regisztráció törlése” menüben;
 • vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 2Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Elfelejtett jelszó:

 • A felhasználó az „Elfelejtette a jelszavát?” funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva ismerhető meg az új jelszó.

 Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár,

Távirda u. 2. A. ép. 2. em. 1.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

Techwave Hungary Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 6. em.

ajánló rendszer üzemeltetése a honlapon

2.22. PRAKTIKER PLUSZ TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM

A Praktiker Plusz Törzsvásárlói Programban részt vevők értesülhetnek a Praktiker egyedi ajánlataikról, kedvezményesen vehetik igénybe a Praktiker szolgáltatásait, aktuális vásárlásuk végösszegéből pedig az addig elért kedvezményhatár mértékének megfelelően kedvezménnyel vásárolhatnak. A törzsvásárlói regisztráció történhet online a http://www.praktiker.hu/torzsvasarloi_regisztracio, és a https://torzsvasarlo.praktiker.hu/ oldalon, illetve a Praktiker mobilapplikációjának regisztrációs felületén.

A vásárlással kapcsolatos adatkezelésről a jelen tájékoztató 2.23. pontjában olvashat bővebben.

A regisztrációs folyamatos során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Praktiker Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.26. pontja szerint is kezeljük az adatait. 

Az adatkezelés célja: a Praktiker törzsvásárlói programban való részvétel, kedvezmények biztosítása, a vásárlások értékének követése az azonnali kedvezmények nyújtása céljából, a törzsvásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a törzsvásárlói kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, titulus, név, születési dátum, e-mail cím, cím, mobil és vezetékes telefonszám, PIN kód, a törzsvásárlói kártya típusa, a törzsvásárlói kártya száma, a vásárlások adatai (dátum, termékek megnevezése, értéke), a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, arra vonatkozó adat, hogy a felhasználó mikor, milyen kategóriát, terméket böngészett utoljára, illetve, hogy a felhasználó hány hírlevelet nyitott meg, mi volt az utolsó amit nyitott, a levelekben hányszor kattintott és azt, hogy aktivitása hogyan viszonyul a többi kontaktéhoz, további, tervezett adatok, pl. tervez-e felújítást, érdeklődési kör, lakóhely típusa.

Az adatkezelés időtartama:

 • az utolsó kártyahasználattól számított öt év.

 

Az adatok törlése és módosítása:

 • A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni Törzsvásárlói fiókjába belépve a „Regisztráció törlése” menüben;
 • a Praktiker applikációban a módosítás menüpont alatt;
 • személyesen az áruházakban a főinformációs pultnál;
 • a torzsvasarloreg@praktiker.hu e-mail címre írt levélben;
 • vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 2. fejezetében feltüntetett elérhetőségein. 

Törzsvásárlói kedvezmény:

A Praktiker Plusz Törzsvásárlói Program a vásárlások adatait (dátum, termékek megnevezése, értéke) a jelen tájékoztató 2.1. és 2.23. pontjában található vásárlói adatkezelésektől kapja meg. Az előző 12 hónap vásárlásai alapján a törzsvásárlóknak sávosan adott kedvezmény a GDPR 22. cikk szerinti automatizált döntéshozatalnak minősül. A rendszer a felhasználó magatartásától függően határozza meg, hogy ad-e kedvezményt.

A sávosan adott kedvezmény jelentősége és az érintettre vonatkozó következményei: a törzsvásárló a vásárlásai után sávosan változó azonnali kedvezményeket vehet igénybe.

A kedvezményekkel kapcsolatos részletes leírás a Praktiker Plusz Törzsvásárlói Program Üzletszabályzatában olvasható. 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár,

Távirda u. 2. A. ép. 2. em. 1.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

Techwave Hungary Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 6. em.

ajánló rendszer üzemeltetése a honlapon

IFUA Horáth & Partners Kft.

1119 Budapest, Fehérvári út 79.

törzsvásárlói adatok statisztikai célú feldolgozása, tanácsadás

2.23 WEBÁRUHÁZI VÁSÁRLÁS

A praktiker.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges. A vásárlóknak lehetőségük van megrendelésüket telefonon is leadni, a Praktiker Kft. ügyfélszolgálatán. A telefonos megrendelés során a jelen pontban leírtak szerint történik az adatkezelés.

Amennyiben a jelen tájékoztató 2.21. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

A vásárlási folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Praktiker Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.26. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a Praktiker webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a vásárló típusa (cég/magánszemély), név, megszólítás, e-mail cím, telefonszám, szállítási, számlázási név, cím, a vásárlások adatai (dátum, termékek megnevezése, értéke), a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a megrendelő megkapta-e a Viber üzenetet, a megrendelő rendelkezik-e Viber fiókkal, a Viber üzenetküldésre vonatkozó naplófájlok.

Az adatkezelés időtartama:

 • a vásárlások adatai tekintetében Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év;
 • a Viber üzenetküldés vonatkozó naplófájlokat (log) a Praktiker Kft. 1 évig őrzi meg. 

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli. 

Adattovábbítás:

 • bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé;
 • a SimplePay rendszeren keresztüli bankkártyás vásárlás esetén a vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére a tranzakciók teljesítése és visszaigazolása, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, és a felhasználók védelme valamint az adatkezelők jogos érdekében végzett fraud-monitoring (csalás felderítés) céljából;
 • név, megszólítás e-mail cím, telefonszám, szállítási név, cím, a vásárlások értéke utánvétes fizetés esetén a csomagkézbesítési, illetve csomagautomatás kézbesítési szolgáltatás teljesítése céljából az alábbi szolgáltatók felé:
  • DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.);
  • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.);
  • FoxPost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.);
  • Cargo-Viszed Kft. (9700 Szombathely, Aranypatak u. 3.). 

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Praktiker Kft.-nek jogos érdeke fűződik a csalások megelőzéséhez. 

A kiszállítást végző futárszolgálatról az érintett vállalkozásnak történő adattovábbítás előtt e-mail útján kap pontos tájékoztatást a vásárló. 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár,

Távirda u. 2. A. ép. 2. em. 1.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

Techwave Hungary Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 6. em.

ajánló rendszer üzemeltetése a honlapon

Invitech Megoldások Zrt.

2040 Budaörs, Edison u. 4.

online tárhely biztosítása

Kulcs-Soft Nyrt.

1022 Budapest, Törökvész u. 30/a.

könyvelési rendszer üzemeltetése

NTH MEDIA KFT.

1136 Budapest,

Tátra utca 5/a. al. 2.

API  szolgáltatás a Viber üzenetküldéshez

Viber Media S.à r.l.,

2, rue des Fossé, L-1536             Luxembourg, Grand Duchy of      Luxembourg

Üzenetek megjelenítése a Viber alkalmazáson keresztül

2.24 ONLINE ÁRUHITEL

A Praktiker Kft. az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 21.) függő ügynökeként áruhitel szolgáltatást nyújt a webáruházi vásárlások tekintetében. Az áruhitel igénylése során megvalósított adatkezelés tekintetében az OTP Bank Nyrt. minősül adatkezelőnek.

A Praktiker Kft. ezen adatkezelés esetén adatfeldolgozóként jut az adatok birtokába.

A Praktiker Kft. az online felületen kizárólag a vásárló által választott hitelkonstrukció azonosítókódját és a vásárlás végösszegét adja át az OTP Bank Nyrt. részére. A vásárló a személyes adatait ezt követően közvetlenül az OTP Bank Nyrt. részére szolgáltatja.

A hitelbírálatot követően az OTP Bank Nyrt. a következő adatokat küldi meg a Praktiker Kft. részére: hiteligénylés egyedi azonosítója, hiteligénylő neve, hiteligénylés indításának dátuma, hiteligénylés státusza, kiszállítható-e a termék. 

Az adatkezelés célja: a vásárlók részére Hpt. 10. § (1) bek. ab) pontja szerinti függő ügynöki tevékenység végzése során hitel ügyintézése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Az adatkezelés időtartama:

 • elutasított hitelkérelem esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a Praktiker rendszereiből.
 • eredményes hitelkérelem esetén a 2.23. pont szerint kerülnek az adatok megőrzésre. 

Az áruhitel igénylésével kapcsolatos adatkezelésről részletesen az OTP Bank Nyrt.
(1051 Budapest, Nádor u. 21.) ad tájékoztatást. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló nem vehet igénybe áruhitelt.


2.25 MEGBÍZHATÓ BOLT PROGRAM

A Praktiker Kft. praktiker.hu címen elérhető webáruháza csatlakozott az Árukereső [Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)] által üzemeltetett Megbízható Bolt Programhoz. A program keretében az Árukereső a praktiker.hu webáruházban vásárlókat e-mail útján keresi meg egy elégedettségi kérdőív kitöltésének céljából. 

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi felmérés készítése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Praktiker Kft.-nek jogos érdeke fűződik a webáruházában vásárlók véleményének megismeréséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a vásárló e-mail címe, a praktiker.hu webáruházban történt vásárlás ténye.

Az adatkezelés időtartama:

 • öt év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja véleményét, elégedettségét az adatkezelővel közölni. 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

vásárlói elégedettségi kérdőívek kiküldése, a válaszok feldolgozása

YEREMÉNYJÉKOK

2.25 MEGBÍZHATÓ BOLT PROGRAM

A Praktiker Kft. praktiker.hu címen elérhető webáruháza csatlakozott az Árukereső [Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)] által üzemeltetett Megbízható Bolt Programhoz. A program keretében az Árukereső a praktiker.hu webáruházban vásárlókat e-mail útján keresi meg egy elégedettségi kérdőív kitöltésének céljából. 

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi felmérés készítése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Praktiker Kft.-nek jogos érdeke fűződik a webáruházában vásárlók véleményének megismeréséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a vásárló e-mail címe, a praktiker.hu webáruházban történt vásárlás ténye.

Az adatkezelés időtartama:

 • öt év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja véleményét, elégedettségét az adatkezelővel közölni. 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

vásárlói elégedettségi kérdőívek kiküldése, a válaszok feldolgozása


2.26 HÍRLEVÉL

A Praktiker Kft. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Hozzájáruló nyilatkozatot a Praktiker Kft. részére több féle módon lehet adni, például a jelen tájékoztató szerinti 2.21., 2.22., illetve 2.23. pontban foglalt regisztrációs, törzsvásárlói regisztrációs és vásárlási folyamatok során.

A Praktiker Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a praktiker.hu weboldalon és partnerei weboldalain. A Praktiker követi a felhasználók aktivitását a weboldalon, a Praktiker Facebook oldalán, illetve a kiküldött hírlevelekben is. A rendszer a gyűjtött adatok alapján egyedi termékajánlásokat, hirdetéseket jelenít meg a honlapon, valamint a felhasználók által meglátogatott más weboldalakon elhelyezett displayeken.

A felhasználók hozzájárulhatnak kosárban felejtett termékek esetére szóló figyelmeztető üzenet küldéséhez is. 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása, valamint harmadik fél reklámját is tartalmazó személyre szabott hirdetések saját vagy partner oldalon való megjelenítése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka). 

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó hírlevél megnyitástól, adatfrissítéstől számított 24 hónap,
 • a kosárba helyezett, de nem törölt és meg nem vásárolt termékek az érintett rendelkezése szerinti ideig, de legfeljebb hat hónapig kerülnek megőrzésre. Vásárlói rendelkezés hiányában a kosáradatok egy hónap elteltével törlésre kerülnek.

A hírlevél feliratkozáskor adott azonnali kedvezmény a GDPR 22. cikk szerinti automatizált döntéshozatalnak minősül. A rendszer a felhasználó magatartásától függően határozza meg, hogy ad-e kedvezményre jogosultságot.

A hírlevélfeliratkozás során adott kedvezmény jelentősége és az érintettre vonatkozó következményei: az érintett azonnali kedvezményt vehet igénybe. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól. 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a praktiker.hu honlapon a felhasználói profilba belépve,
 • e-mail útján az info@praktiker.hu címen, továbbá
 • postai úton a Praktiker Kft. 1095 Budapest, Mester u. 87. címen. 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár,

Távirda u. 2. A. ép. 2. em. 1.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

Invitech Megoldások Zrt.

2040 Budaörs, Edison u. 4.

online tárhely biztosítása

Techwave Hungary Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 6. em.

a hírlevélküldő rendszer szolgáltatása

Webshop Marketing Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129.

hírlevél regisztrációk gyűjtése

2.27. CHATBOT SZOLGÁLTATÁS PRAKTIKER.HU OLDALON

A Praktiker Kft. praktiker.hu weboldalán chatbot szolgáltatást üzemeltet a vásárlói megkeresések teljesítése érdekében. A Chatbot szolgáltatás igénybevétele során a vásárlói kérdésekre az azokban szereplő kulcsszavak alapján automata, bizonyos esetekben (pl. az automata háromszor nem tud válaszolni, vagy 250 karaktert meghaladó felhasználói üzenet) ügyfélszolgálati munkatárs válaszol. A chatbot beszélgetések a Talk-A-Bot Kft. Microsoft Azure szolgáltatása által biztosított felhő alapú tárhelyén kerülnek tárolása. A Microsoft adatvédelmi irányelvei elérhetők itt

Az adatkezelés célja: a chatbeszélgetések rögzítése a chatrobot tanulása, válaszainak pontosabbá tétele érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Praktiker Kft.-nek jogos érdeke fűződik a chatrobot lehető legpontosabb működéséhez, releváns válaszok adásához. 

Reklám üzenet eljuttatása a chatboton keresztül:

A chatbot – amennyiben ezt a felhasználó kifejezetten a chatbot rendszeren keresztül kéri – marketing üzeneteket is eljuttat az igénybe vevő részére. A felhasználó kérése esetén:

az adatkezelés célja: reklám tartalmú üzenetek rendszeres eljuttatása a chatbot segítségével.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, felhasználói név, a chatbot szolgáltatás igénybevételének dátuma, időpontja, a felhasználó által a szolgáltatásra igénybe vett platform (Viber, Facebook vagy web widget), a chat beszélgetés során megadott személyes adatok. 

Az adatkezelés időtartama:

 • a beszélgetések a chatrobot utolsó válaszától számított egy év után anonimizálásra kerülnek. 

Az adatok törlése és módosítása:

 • A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni a chat szolgáltatás ablakában, valamint
 • az adatkezelő jelen tájékoztató 2Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. fejezetében feltüntetett elérhetőségein. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem veheti igénybe a chatbot szolgáltatást. 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Talk-A-Bot Kft.

1025 Budapest,

Pusztaszeri út 5. 2. em. 1.

chatbot szolgáltatás üzemeltetése

 Al-adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Microsoft Corporation

Microsoft Headquarters One Microsoft Way Redmond, WA 98052, Amerikai Egyesült Államok[1]

felhőalapú tárhelyszolgáltatás nyújtása

[1] A Microsoft Corporation részese a Privacy Shield adatvédelmi keretrendszernek, melyet az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma az Európai Bizottsággal konzultálva dolgozott ki azért, hogy a részt vevő vállalatok a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmi szintet biztosítsanak az EU-ból továbbított személyes adatoknak. Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatával kapcsolatos információk elérhetők itt.

2.28. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK ONLINE BENYÚJTÁSA

Minőségi kifogásokat, reklamációkat és panaszokat online is nyújthatnak be a felhasználók, a https://www.praktiker.hu/reklamacio-panasz címen elérhető űrlap segítségével. 

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal, valamint az általa eladott ingó dolgokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a vevő/bejelentő típusa, neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a bejelentés típusa (reklamáció/panasz), a vásárlást igazoló bizonylatról tett nyilatkozat, a termék adatai (megnevezés, cikkszám vagy EAN kód), termék mennyisége, vételára, jogérvényesítési alap, a hiba észlelésének dátuma, a csatolt dokumentumban található egyéb személyes adat, valamint a Praktiker webáruháza üzletszabályzatának megismeréséről és elfogadásáról szóló nyilatkozat.

Az adatkezelés időtartama:

 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év. 

2.29 VÉLEMÉNY

A Praktiker Kft. webáruházában minden termék adatlapján megtalálható a bejelentkezett felhasználók számára elérhető „Vélemények” funkció. Vélemény adása során az írásban (termék választásának oka, előnyei, hátrányai), illetve 1-5 skálán adott számszerű véleménnyel együtt az értékelő monogramja kerül nyilvánosságra hozatalra a honlapon. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy az értékelés során a szabad szöveges mezőkben se adjanak meg személyes adatot. A Praktiker Kft. nem kívánja az értékelőket semmilyen formában azonosítani, így az ezen a fórumon nyilvánosságra hozatallal megvalósított adatkezelésekért nem felel.

A felhasználóknak lehetőségük van monogramjuk nyilvánosságra hozatala nélkül is értékelést adni.

2.30. TERMÉKISMERTETŐ, KÉSZLETEN NEM LÉVŐ TERMÉKEK

A praktiker.hu webshop látogatásakor a felhasználóknak lehetőségük van e-mail címük megadásával értesítést kérni arról, ha az adott termék ára alacsonyabb lesz, illetve ha a vásárló olyan terméket kíván megvásárolni, mely nincsen készleten, a Praktiker szállítói megrendelést vesz fel rá, majd az áru beérkezése, összekészítése után a szállítás időpontja érdekében telefonon egyeztet a vevővel. 

Az adatkezelés célja: értesítés a termék alacsonyabb áráról, illetve készleten nem lévő termék elérhetőségéről. 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, telefonszám, a keresett termék adatai. 

Az adatkezelés időtartama:

 • egy év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem veheti igénybe a termékértesítő és készleten nem lévő termék megrendelése szolgáltatásokat.

NYEREMÉNYJÁTÉKOK

2.31. NYEREMÉNYJÁTÉK A FACEBOOKON

A Praktiker Kft. a https://www.facebook.com/praktikermagyarorszag címen szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

A https://www.facebook.com/praktikermagyarorszag oldalon megvalósított statisztikai célú adatkezelés a Praktiker Kft. és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Írország) közös adatkezelése. A közös adatkezelési megállapodás részleteiről a Facebook Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást. 

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. által a https://www.facebook.com/
praktikermagyarorszag
címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, termékek tesztelése, értékelése, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, ösztönzés a jelen tájékoztató 2.26 pontja szerinti hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásra, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] és a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, az átvett eszköz neve, típusa, cikkszáma, dátum, aláírás a szöveges értékelésben megadott egyéb személyes adatok, a nyertesek aláírása, a játékos fényképe és a regisztrációkor tett jognyilatkozatok. 

Az adatok törlésének határideje:

 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a tesztelésre jelentkező, de nem kiválasztott játékosok adatai a kiválasztást követően haladéktalanul törlésre kerülnek,
 • az átvételi elismervények pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kerülnek megőrzésre. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a Praktiker Kft. nyereményjátékain. 

Nyilvánosságra hozatal: 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Neosoft Kft.

8000 Székesfehérvár,

Távirda u. 2. A. ép. 2. em. 1.

honlap üzemeltetése, fejlesztése

Be Social Kft.

1037 Budapest, Seregély u. 3-5.

nyereményjáték lebonyolítása, a Facebook oldalra érkező kérdések megválaszolása

Protocall 2009 Kft.

2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.

a Facebook oldalra érkező kérdések megválaszolása

A Facebook Ireland Ltd.-vel kötött közös adatkezelői megállapodás kivonata:

Az Oldalelemzések funkció összesített adatokat jelenít meg, amelyek segítségével átlátható, hogyan használják a rajongói oldalt az emberek.

A Facebook Ireland Limited („Facebook Ireland”) és a Praktiker Kft. együttes adatkezelők az elemzési adatok kezelése tekintetében. Az Oldalelemzések függeléke határozza meg a Facebook relatív felelősségét és a Praktiker Kft. relatív felelősségét az elemzési adatok kezelése kapcsán.

A Facebook Ireland vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint hogy a GDPR-ben előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán (korlátozás nélkül ideértve a GDPR 12. és 13., 15–22. és 32–34. cikkét). A Facebook Ireland ezenkívül minden érintettnek elérhetővé teszi az Oldalelemzések függelékének kivonatát.

A Praktiker Kft. biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezzen az elemzési adatok kezelésére, azonosítsa az oldal adatkezelőjét, és hogy betartson minden egyéb vonatkozó jogi kötelezettséget.

A Facebook Ireland hozhat és alkalmazhat döntéseket az elemzési adatok kezeléséről. A Facebook Ireland saját belátása szerint dönthet arról, hogyan tartja be az Oldalelemzések függeléke értelmében fennálló kötelezettségeit. Az EU-ban a Facebook Ireland a fő szerv, amely az elemzési adatok kezelését végzi minden adatkezelő nevében. Az adatkezelés kapcsán a fő felügyeleti szerv Írország adatvédelmi hivatala.

A Facebook Ireland egyedüli felelőssége a személyes adatok kezelése az Oldalelemzések funkció kapcsán, kivéve az Oldalelemzések függelékének hatókörébe tartozó adatokat. Az Oldalelemzések függeléke nem biztosít a Praktiker Kft.-nek jogot, hogy kikérje a Facebook-felhasználók személyes adatait, amelyeket a Facebook-termékek kapcsán kezel a Facebook Ireland, ideértve az oldalelemzési adatokat.

A Praktiker Kft. az adatvédelmi megkeresések teljesítése során a Facebook Ireland nevében nem járhat el, és nem adhat választ.

Az Oldalelemzések függeléke kapcsán vagy belőle fakadóan fennálló minden jogigény, kereset és jogvita rendezése kizárólag Írország bíróságai előtt történhet, visszavonhatatlanul aláveti magát az ír bíróságok joghatóságának az ilyen jogigénnyel kapcsolatos eljárás tekintetében, és az Oldalelemzések függeléke kapcsán Írország jogszabályai az irányadók.

2.32. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ- ÉS RÖGZÍTŐRENDSZER

A Praktiker Kft. áruházaiban elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a parkolókban, a kasszáknál az árutovábbító szalagra és a pénztárgépre, a főinformációra, az áruátvétel területére, illetve az eladótérben egyes termékcsoportokra irányítva. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk a pénztárnál elhelyezett tájékoztatóban olvashatók. 

Az adatkezelés célja: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Praktiker Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: a Praktiker Kft. területére belépő, valamint a parkolót használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. 

Az adatkezelés időtartama:

 • felhasználás hiányában tizenöt nap. 

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az áruházakban található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: kizárólag a Praktiker Kft. és az áruházban élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozás erre kijelölt munkavállalója, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

A felvételek megtekintésére jogosult: a Praktiker Kft. áruházvezetője és az élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozás őrszolgálati vezetője jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében

A felvételek adathordozóra rögzítésére jogosult: a Praktiker Kft. áruházvezetője és az élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozás őrszolgálati vezetője jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a Praktiker Kft.

A Praktiker Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Adattovábbítás:

 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel az alábbi nemzeti jogszabályokra: a Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése. 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

SPIE AGIS Fire & Security Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.

elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer kiépítése, karbantartása

Alarm Wachter Kft.

4026 Debrecen, Péterfia u. 30.

elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer kiépítése, karbantartása

Őrmester Nyrt.

1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása

RKT-Security Hungary Kft.

2030 Érd, Ürmös u. 46-48.

élőerős őrszolgálat ellátása, a kamerák aktuális képének és felvételeinek megtekintése

Wini Security Kft.

1025 Budapest, Alsó Zöldmáli út 9.

élőerős őrszolgálat ellátása, a kamerák aktuális képének és felvételeinek megtekintése

Az elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer kiépítését, karbantartását végző, illetve az áruházakban élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozások áruházanként eltérőek. Az elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartását végző, illetve az áruházakban élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozások megnevezéséről áruházanként ad a Praktiker Kft. tájékoztatást. 

Az érintett jogai:

Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok (dátum, időpont) helyesbítését.

Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamat-ban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó in-formációkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

2.33. POSEIDON

A Praktiker Kft. 2220 Vecsés, Fő u. 246-248., a 1152 Budapest, Városkapu u. 5. és a 1034 Budapest, Bécsi út 136. alatti áruházaiban POSeidon kasszafelügyeleti rendszer működik.

A vásárlás során keletkezett pénztárgépi adatállományt – a nyugtán is szereplő adatokkal – és a videofelvételeket a POSeidon rendszer összekapcsolja és értékeli. A POSeidon rendszer adatkezeléséről bővebb információt a http://www.poseidonsystem.hu/ címen olvashat. 

Az adatkezelés célja: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Praktiker Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: a pénztárgép által kibocsátott blokkon szereplő adatok, továbbá az áruházak pénztárainál álló vásárlóknak a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai. 

Az adatkezelés időtartama:

 • felhasználás hiányában tizenöt nap. 

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az áruházakban található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: kizárólag a Praktiker Kft. és az áruházban élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozás erre kijelölt munkavállalója, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

A felvételek megtekintésére jogosult: a Praktiker Kft. áruházvezetője és az élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozás őrszolgálati vezetője jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében

A felvételek adathordozóra rögzítésére jogosult: a Praktiker Kft. áruházvezetője és az élőerős őrszolgálatot ellátó vállalkozás őrszolgálati vezetője jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a Praktiker Kft.

A Praktiker Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. 

Adattovábbítás:

 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel az alábbi nemzeti jogszabályokra: a Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése. 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Justice Security Kft.

1131 Budapest,

Rokolya u. 1-13. 5. em.

a POSeidon rendszer kiépítése, üzemeltetése, karbantartása, valamint a rendszer adatai alapján elemző tevékenység végzése

RKT-Security Hungary Kft.

2030 Érd, Ürmös u. 46-48.

élőerős őrszolgálat ellátása, a kamerák aktuális képének és felvételeinek megtekintése

Wini Security Kft.

1025 Budapest, Alsó Zöldmáli út 9.

élőerős őrszolgálat ellátása, a kamerák aktuális képének és felvételeinek megtekintése

Az érintett jogai:

Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok (dátum, időpont) helyesbítését.

Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamat-ban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó in-formációkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

2.34 TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

A Praktiker Kft. ügyfélszolgálati feladatait a Protocall 2009 Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.) látja el. Az ügyfélszolgálat telefonszámára (06.80.32.32.32) érkező hívások rögzítésre kerülnek.

Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Praktiker Kft.-nek jogos érdeke fűződik jogainak érvényesítéséhez, az utólagos bizonyíthatósághoz.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok, valamint a hívás dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje:

 • három év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja igénybe venni a telefonos ügyfélszolgálatot. 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Protocall 2009 Kft.

2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.

ügyfélszolgálat üzemeltetése

Virtual Call Center Kft.

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

telefonbeszélgetések rögzítése, tárolása

Comforce Zrt.

2500 Esztergom,

Jókai út 8. 2. em. 25.

a korábban rögzített telefonbeszélgetések tárolása

 2.35. A PRAKTIKER KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

A Praktiker Kft. ügyfélszolgálati feladatait a Protocall 2009 Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.) látja el. Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, valamint a Vevőszolgálat menüpontban található űrlap segítségével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Praktiker Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl. 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Protocall 2009 Kft.

2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.

ügyfélszolgálat üzemeltetése

Virtual Call Center Kft.

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

SMS üzenetek továbbítása

Iron Mountain Kft.

1093 Budapest, Czuczor u. 10.

az áruházakban keletkező dokumentumok archiválása, megsemmisítése

Invitech Megoldások Zrt.

2040 Budaörs, Edison u. 4.

online tárhely biztosítása

2.36. PRAKTIKER KAPCSOLATTARTÓI ADATKEZELÉS

A Praktiker Kft. partnerei, beszállítói kapcsolattartóinak adatait üzleti értesítés, kapcsolattartás céljából kezeli.

Az adatkezelés célja: a Praktiker Kft. partnereivel, beszállítóival való kapcsolattartás, üzleti célú értesítések küldése, az üzleti együttműködés elősegítése szerződés teljesítése céljából, a szerződő partnerek érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, mivel a Praktiker Kft. jogos érdeke a partnereivel történő üzleti kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, munkahely, a partnercéggel kötött szerződés teljesítésével összefüggő egyéb információk. 

Az adatok kezelésének időtartama:

a kapcsolattartó adott munkakörben történő foglalkoztatásáig, vagy az üzleti kapcsolat lezárásáig.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Praktiker Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

1.  A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Praktiker Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. 

A Praktiker Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Praktiker Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Praktiker Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Praktiker Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A Praktiker Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Praktiker Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

A Praktiker Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvos-lására tett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Praktiker Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és sza-badságaira nézve.

2.  Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Praktiker Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Mester u. 87.

Cégjegyzékszám: 01-09-669019

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12136849-2-44

Telefonszám: 06.1.323.23.23

E-mail: info@praktiker.hu 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Az adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft.

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.

Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó személy neve: Dr. Kulcsár Zoltán

E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu 

3.  érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján. 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a Praktiker Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Praktiker Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Praktiker Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Praktiker Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Praktiker Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Praktiker Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Praktiker Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Praktiker Kft. nem kezeli. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Praktiker Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

Panasz az adatvédelmi auditornál:

Amennyiben a Praktiker Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes. 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.

Adatvédelem - http://www.ppos.hu

Hasznos volt ez az oldal?

 • Kérdése van?

  Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére!
 • Országos szállítás

  Gyors és biztonságos. Termék kiszállítás az ország bármely területére.
 • Áruházi átvétel

  Az Ön által kiválasztott áruházunkban személyesen átveheti megrendelését.
 • E-számla

  Töltse le elektronikus számláját gyorsan és egyszerűen.
 • Törzsvásárló

  Használja ki Ön is a Praktiker Plusz Törzsvásárlói Programunk előnyeit!
 • Fogyasztóbarát

  Fogyasztói jogról közérthetően. Rajzos tájékoztató az Ön jogairól!
 • Szakemberkereső

  Találja meg az Önnek megfelelő szakembert a fix24.hu segítségével